Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Sức mạnh của ngôn từ Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
526 2071 1939 0 131 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-05-27 11:45:06 ConanKudo 100 0.22 1.4M

PAS-FPC

2 2008-05-27 19:04:01 special_one 100 0.39 3.2M

C

3 2008-06-02 04:40:55 A 100 0.10 5.1M

CPP

4 2008-06-06 12:39:16 Broken eyes 100 0.21 101M

PAS-FPC

5 2008-06-06 18:52:43 Nguyễn Văn Bồng 100 0.18 51M

PAS-FPC

6 2008-07-27 10:19:48 Jimmy 100 0.10 4.8M

CPP

7 2008-07-31 05:48:15 KID 100 0.18 101M

PAS-FPC

8 2008-07-31 09:36:27 Nguyễn Mai Lan 100 0.10 4.4M

CPP

9 2008-08-04 01:38:25 Tớ iu Bê Béo nắm 100 0.21 101M

PAS-FPC

10 2008-10-19 09:30:11 Lê Thị Thúy 100 0.22 2.6M

PAS-FPC

11 2008-10-19 09:34:56 TeeBoss 100 0.22 1.6M

PAS-FPC

12 2008-10-19 10:14:11 Ngừng code. 100 0.16 1.4M

PAS-FPC

13 2008-10-19 14:45:53 K181129 100 0.10 3.5M

CPP

14 2008-10-22 06:04:58 . 100 0.11 3.6M

CPP

15 2008-10-23 11:47:07 Robert Gerbicz 100 0.03 6.3M

C

16 2008-10-30 16:59:55 PCM 100 0.23 2.6M

PAS-FPC

17 2008-11-01 11:04:51 Hà Dương 100 0.11 3.6M

CPP

18 2008-11-04 14:58:49 Silver arrow 100 0.32 500k

PAS-FPC

19 2008-11-10 23:13:15 PNL 100 0.20 308k

PAS-FPC

20 2008-11-15 10:26:06 _Pegasus_ 100 0.13 244k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.