Robert Gerbicz

@gerrob

Hungary

Institution: ELTE

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ANT DEGREE LINEGAME MMATRIX NKLETTER QBCOND TOPALIN
AREATRI DEMSO LIQ MMAXPER NKLINEUP QBHV TORCH
AUCTION DIGIT0 LIS MMINPER NKLP QBINT TOY
BARIC DMAYA LITES MMOD29 NKMAXSEQ QBMAX TREAT
BASEH DPEQN LQDRECT MNERED NKMINERS QBPAL TREENUM
BCDIV ELEVATOR LSFIGHT MPOLEVAL NKMOBILE QBPOINT TRES
BESTSPOT ETF LSPALIN MPRIME NKMSG QBSELECT TREZOR
BFCHAL FACUP LUBEN MPRIME1 NKNUMFRE QBSEQ TRIBE
BIGNUM FENCE LUCKYNUM MRECAMAN NKPAIRS QBSQUARE TRIOMINO
BINARY FLOWER M00PAIR MREPLBRC NKPALIN QBSTOCK TWINSNOW
BINLADEN FLOWGROW M3TILE MSAFE NKPOLICE QBSTR TWOOPERS
BINPAL FLOYD MAJMUN MSE08G NKREZ QMAX VBF1
BLAND GCDSUM MAJSTOR MSE08H NKSEQ QMAX2 VBF2
BONES GONDOR MARBLE MSKYCODE NKSGAME QTREE3 VBGRASS
CAR GPT MAXARR1 MSTRING NKTEAM QUAD VBLOCKS
CDMUSIC GROUP MAXARR2 MTOTALF NKTICK RECT3 VBOARD
CHEAT HELPPM MAXCUB MTREE NOP RELJEF VCOLDWAT
CIJEVI HINHTHOI MBEEWALK MTWALK NOTE REVAMP VCOWFLIX
CLEAR INTEGER7 MBIPALIN MUL2COM NSC ROTATION VCRISIS
CLOCK IOIBIN MBLAST MULONE NUMBERS SCOLLECT VDANGER
COIN34 JACOBI MBRACKET MYSTERY ORDERSET SEC VECTOR
COND JEDNAKOS MCHAOS MZVRK PAGAIN SELFDIV VMUNCH
COPYDNA KDEL MCIRGAME NBFA PARKING SETNJA VNCUT
COUNTCBG KGSS MCITYHAL NBFD PBCFIBO SLIKAR VRATF
CP KINGDOM MCOINS NBFM PBCWRI SMAX VSTEPS
CRATE KMIN MCONVERT NDIGIT PCYCLE SQUARES VTRI
CRUELL KQUERY MDIGITS NHP PERIODNI STOCK VTRI2
CRUELL2 KRECT MDIGITS2 NKABD PNUMBER STRANGE VWORDPOW
CTNMRECT KRUS MEDIAN NKDIVSEQ POST STRAVEL WIFI
CVJETICI KTUAN MIXUP2 NKGUARD POWER SVADA WINCHK
CWAY LATGACH MKTHNUM NKINV PTREE TABLIC WINNER
DAMAGE LATGACH4 MLASERP NKJUMP PYTHAEQ TCDFZ WORDCNT
DANCING LEM5 MMASS NKLEAGUE QBBISHOP TEST XOR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CRECT MATCH1 MINMOVE OPTCUT QBSCHOOL TREECST
DTDOI MELE2 MKUHAR PALINX QBSORT
FIRE MGAME1 NEWJ QBHEAP SUBSTR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.