Ngừng code.

@tuyen_pro_vip

Viet Nam

Institution: TIN_3D

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CRUELL2 LEM3 MULONE NKONEARC POWER SETNJA
AREA CTNBULLS LEM6 MYSTERY NKPALIN PRETTYP SHHV
ASSIGN1 CTNMRECT LIGHTS NBFA NKPATH PTRANG SOPENP
AUCTION CUTRECT LINEGAME NBFD NKRAIN PTREE SPSEQ
BARICAVN CWAY LIQ NBFM NKREZ PWALK SUBSTR
BASEH DIGIT0 LIS NK2MFS NKSEQ PWRFAIL SUMS
BESTSPOT DMAYA LITES NKABD NKSGAME QBBISHOP THEME
BFCHAL DTTUI1 LUBEN NKBM NKSPILJA QBBITSEQ THREE
BIGNUM EQUTRI LUCKYNUM NKCABLE NKSTEP QBCOND TREAT
BINLADEN FIRS MACHINE NKCAT NKTARDY QBDIVSEQ TRIBE
BONES FLOYD MATCH1 NKCITY NKTHEME QBGAME TWO
BRTREE FWATER MATCH2 NKDIVSEQ NKTICK QBHEAP V8ORG
CAR GONDOR MAXARR1 NKEDIT NKTOSS QBHV V8SCORE
CATALAN GPMB MCITYHAL NKFLOW NKTREE QBMARKET V8SORT
CBUYING HAF1 MCOINS NKGIFTS NOIXICH QBMAX VBF1
CHATCHIT HEAP1 MCONVOI NKGUARD NOP QBMSEQ VBF2
CHEAT HELPPM MDIGITS2 NKH NOTE QBMST VBGRASS
CHESSCBG HIWAY MDOLLS NKINV NSP QBPAL VBOARD
CHNREST HOUSES MEDIAN NKJUMP NTHUGE QBPOINT VCOLDWAT
CINEMA IOIBIN MEO NKLAND NTSEQ QBROBOT VCOWCAR
CLOCK KAGAIN MESSAGE NKLEAGUE NUMBER QBSCHOOL VCOWFLIX
CNMARBLE KDEL MINK NKLETTER ORDERSET QBSELECT VDANGER
COIN34 KGSS MIXUP2 NKLINEUP PAGODA QBSEQ VECTOR
COLLECT KINV MMAXPER NKLP PASSET QBSTR VKNIGHTS
COND KMIN MNERED NKMARS PBCFIBO QBTICKET VMUNCH
COUNTCBG KSPREE MPRIME NKMAXSEQ PBCSEQ QBTREEK VRATF
COWGIRL KTUAN MPRIME1 NKMSG PBCWRI QMAX VSTEPS
CRATE LATGACH MSE07B NKNL PCIRCLE QMAX2 VWORDPOW
CRITICAL LEM MSTICK NKNLACE PNUMBER QUAD WORDCNT
CRUELL LEM2 MTWALK NKNUMFRE POST ROTATION

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CASTLE GSS MLASERP QBBUILD VN_ZR_I
GROUP MCLONUM POST2 TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.