Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Nối ðiểm Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
81 402 391 0 10 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-07-24 11:21:06 Tran Dang Tuan Anh 100 37.60 8.9M

C++

4.3.2

2 2011-07-28 17:27:53 Alex 100 46.67 10M

C++

4.3.2

3 2011-08-06 18:29:09 Dark_Rose 100 44.95 5.7M

PAS-FPC

4 2011-08-12 20:16:32 Lê Minh Hoàng 100 36.97 6.0M

PAS-FPC

5 2011-12-04 06:03:24 MinhThao 100 34.13 5.7M

PAS-FPC

6 2011-12-05 17:11:19 nameless 100 45.34 2.1M

PAS-FPC

7 2011-12-06 18:36:01 trandatbav 100 50.03 6.0M

PAS-FPC

8 2011-12-07 10:44:19 rock 100 37.95 3.4M

PAS-FPC

9 2011-12-21 03:46:40 Độc cô cầu BUG 100 24.26 3.3M

PAS-FPC

10 2011-12-21 03:47:00 KFSX=XRVR 100 44.58 5.5M

PAS-FPC

11 2011-12-23 19:48:18 Bảng Nguyễn 100 19.86 3.4M

PAS-FPC

12 2011-12-24 06:41:13 Nguyen Anh 100 15.28 3.4M

PAS-FPC

13 2012-11-26 18:15:58 PSA.X.A.N.A 100 34.68 5.7M

PAS-FPC

14 2012-11-30 16:48:23 ‮ ‮ 100 29.65 5.7M

PAS-FPC

15 2013-01-10 15:11:37 Phạm Bá Thái 100 13.12 3.3M

PAS-FPC

16 2013-05-19 05:35:23 hiepsieunhan 100 51.11 1.8M

PAS-FPC

17 2013-06-03 12:36:22 100 24.08 8.0M

C++

4.3.2

18 2013-07-24 05:36:55 Nam 100 34.52 12M

C++

4.3.2

19 2013-08-18 19:59:21 Tập code 100 12.30 3.4M

PAS-FPC

20 2013-08-20 16:43:58 Phồng Tôm 100 39.64 5.7M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.