Bảng Nguyễn

@bangcht

Viet Nam

Institution: THPT Chuyên Hà Tĩnh

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ANT CRITICAL KMIN MDOLLS NKPATH QBGAME TPTICKET
AUCTION CRUELL KNIGHTS1 MEO NKPOLICE QBHEAP TRAFFICN
BARICAVN CRUELL2 KPLANK MESSAGE NKPOS QBMAX TREAT
BASEH CTNBULLS KQUERY METERAIN NKRACING QBMSEQ TREELINE
BCDIV CTNEWS LASCALE MILITARY NKREZ QBMST TREENUM
BESTSPOT CVJETICI LATGACH4 MINK NKSEQ QBPOINT TTRIP
BFCHAL DEMSO LEDOTAN MMMGAME NKSGAME QBRECT TWINSNOW
BIGNUM DIGIT0 LEM MPRIME NKTARDY QBSCHOOL TWO
BINARY DTDOI LEM1 MSE06H NKTHEME QBSELECT UPGRANET
BINLADEN DTGAME LEM3 MSE07B NKTICK QBSEQ V11HH
BINTREE DTOGRADA LEM6 MSTICK NKTREE QBSQUARE V11WATER
BONES DTTUI1 LINEGAME MTWALK NKTRIO QBSTR V8ORG
BONUS ELEVATOR LIQ MYSTERY NTSEQ QBTICKET V8SCORE
BWPOINTS FACUP LIS NBFA NUMCON QMAX VBF1
C11BC2 FBRICK LITES NBFD OPTCUT QMAX2 VBF2
C11BCH FLOYD LKNIGHT NBFM PA06ANT REVAMP VBGRASS
C11CAL FOCUS LNACS NICEQUAD PAGAIN RIDDLE VBOARD
C11DK2 FSELECT LQDFIBO2 NK05MNIM PAGODA ROADS VCOLDWAT
C11GAME2 FWATER LQDGONME NK2MFS PARIGAME ROBOT2 VCOWFLIX
C11PIPI GAME3112 LQDRECT NKABD PASSWORD SAFENET2 VDANGER
C11SEQ GPMB LSFIGHT NKCITY PBCFIBO SHHV VECTOR
C11SEQ2 GRAPH_ LSPITO NKGIFTS PBCGANGS SMARTDOG VMLINES
CAR GSS LTPMSEQ NKGUARD PBCSEQ SNSEQ VMUNCH
CATGO HAF1 LUBENICA NKINV PBCWRI SPBINARY VNEMPIRE
CBUYING HEAP1 LUYTHUA2 NKJUMP PNUMBER SPSEQ VOEXC
CENTRE28 HINHTHOI MACHINE NKLAND POST STABLE VOLIS
CHESSCBG HP09ANTS MAKHOA3 NKLETTER POST3 STNODE VPARTSUM
CHNREST INCVN MARS NKLINEUP PRODUCT STRANGE VRATF
CINEMA INSUL MATMA NKLP PTQMSEQ SUBSTR VSTEPS
CMP IOIBIN MAXARR1 NKMAXSEQ PTRANG SUMXOR VTRI
COIN34 KAGAIN MBLAST NKMINES PWALK TBIKE VTRI2
COLOREC KBUILD MCHAOS NKMSG PWRFAIL TCONCERT VWORDPOW
COWGIRL KCOIN MCOINS NKNUMFRE QBBISHOP THEME XMAS
CRATE KDTUYEN MCONVOI NKONEARC QBBUILD THREE YUGI
CREC01 KINV MDIGITS2 NKPALIN QBDIVSEQ TJALG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BALLGAME CPRIME HIWAY PYTHAEQ QBTRANS
C11WATER EGG LQDDIV QBPAL TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.