Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Cắt đồ thị Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
18 58 56 0 2 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-08-18 04:52:22 Doflamingo 100 20.37 2.9M

C++

4.3.2

2 2015-08-14 15:43:45 thanhnhan_gl 99.5 4.79 3.4M

CPP14

3 2018-01-01 15:20:03 『 NewL 』 99.5 13.68 4.8M

PAS-FPC

4 2015-07-28 11:46:23 P2-5 99.28 7.69 3.0M

C++

4.3.2

5 2015-08-23 11:16:52 Chuyên Hóa LQĐ 99.28 12.70 3.0M

C++

4.3.2

6 2015-07-28 16:53:11 Duc971 95.95 0.96 2.8M

C++

4.3.2

7 2017-01-12 18:11:01 Đào Anh Hào 95.73 0.19 3.4M

CPP14-CLANG

8 2017-01-12 18:13:03 Đào Anh Hào 95.73 0.18 3.4M

CPP14

9 2015-08-22 12:03:27 My Ny 94.12 0.00 272k

PAS-FPC

10 2018-02-13 04:17:33 Mew. 93.58 4.66 16M

CPP14

11 2015-07-27 09:10:57 Edogawa Conan 92.8 5.45 2.9M

C++

4.3.2

12 2015-07-27 09:49:38 Gia nhu chua tung quen 90.02 3.58 864k

PAS-FPC

13 2015-09-02 18:22:20 Trung Nguyen 89.67 0.65 2.8M

C++

4.3.2

14 2015-07-27 17:58:18 Mirai Kuriyama 89.28 24.10 2.9M

C++

4.3.2

15 2017-08-13 10:58:24 yutaka2k 88.6 0.34 16M

CPP14

16 2015-07-28 04:11:13 dott 87.15 0.18 436k

PAS-FPC

17 2015-07-28 16:40:40 Lê Tấn Quý 61.73 0.00 388k

PAS-FPC

18 2015-07-27 05:25:23 Vuong Hy 15.58 0.00 3.3M

CPP14

19 2016-08-21 16:56:33 VAVA 6.48 0.00 3.4M

CPP14

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.