Thành Nhân Nguyễn

@thanhnhan_gl

Viet Nam, Hanoi

Institution: UET-VNU

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

EGG VMSALARY
SEQ198 VNCUT
TPCHOLE2
VMCIRCLE
VMCUT
VMPACKAGE
VMPIZZA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BALLGMVN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.