Sorry Kagami Phong

@kajtoukjd1612

Viet Nam, Hanoi

Institution: HUS HSGS

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CENTRE28 ITREE MECUNG NKPOLICE QBSELECT VM15SWAP
ADS CHATCHIT KAGAIN MEO NKREZ QBSEQ VMCIRCLE
ALAKE CHEAT KBUILD MESSAGE NKSGAME QBSQUARE VMCOFFEE
ANT CMP KDEL MINCUT NKSPILJA QMAX VMCUT
AREA COLLECT KGSS MINK NKTEAM QMAX2 VMDAOBIT
AUCTION COLOREC KMIN MKFLAGS NKTICK QTREE3 VMELLIP
BCDIV COND KNIGHTS1 MMAXPER NOIXICH RAYGUN VMGCDSUM
BESTSPOT COWGIRL KQUERY MMMGAME NOTE REFORM VMGROUP2
BFCHAL CRATE KQUERY2 MSE06H NTTREE REVAMP VMPIZZA
BGMINE CRITICAL KSTEEPLE MTREE NUCLEAR RIDDLE VMRESTO
BIGNUM CRUELL KTREEC MULONE ONBRIDGE ROTATION VMROPES
BONES CTNBULLS LATGACH NETACCEL PALINY SAFENET2 VMRR
BONUS DHEXP LATGACH4 NETWRKNB PATULJCI SALESMAN VMSALARY
BWPOINTS DHFRBUS LEM NKABD PBCSEQ SCCHEM VMSORT
C11BC2 DHLOCO LEM3 NKBRACKE PERIODNB SKPV15_5 VMSQUARE
C11CAVE DHSERV LEM6 NKCABLE PERNALTY SPBEACON VMSUM2
C11GENIE DQUERY LIQ NKCITY PNUMBER SUBSTR VMTEST
C11ID FLOYD LIS NKCNT1 POST SWAPB VMTOWN
C11NHL FMATCH LOG10P NKFLOW POST3 TEST VMTRIP
C11NUM GAME3112 LQDRACE NKGUARD PTRANG TFIELD VOBIGNUM
C11PAIRS GRAPE LQDXEUI NKINV PVOI14_2 THEME VOMOVREC
C11PRIME GRAPH_ LUBENICA NKJUMP PVOI14_3 TJALG VOSGAME
C11ROOKS GROUP M00PAIR NKLETTER PVOI14_4 TPBISHOP VOSNET
C11SEQ3 GSS M3TILE NKLINEUP PVOI14_5 TREECST VOSNUM
C11STR GWCOINS MAJSTOR NKMAXSEQ PWALK TWINSNOW VRATF
C11STR2 HIREHP MATCH1 NKMINES QBHEAP TWOSAT VSTEPS
C11TCT HP09ANTS MAUGIAO NKMOBILE QBMAX VBF1 WCALC
C11TOUCH HSPC14I MAXARR1 NKMOU QBMST VBF2 WEATHER
C11TRCNT HSPC14J MBLAST NKNUMFRE QBRECT VCOWCAR XMAS
CBUYING IOIBIN MDIGITS2 NKPALIN QBSCHOOL VDANGER YPKTH

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

EGG
STONE1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.