Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Chữ P Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
241 900 850 0 49 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-12-15 18:03:28 VOJ Team 100 0.99 11M

C++

4.3.2

2 2014-12-15 18:03:32 [KanGaruu].Nắng 100 0.35 470M

PAS-FPC

3 2014-12-15 18:29:02 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.32 3.5M

C++

4.3.2

4 2014-12-16 01:01:12 D.H.S__URMyL 100 0.07 3.2M

PAS-FPC

5 2014-12-16 01:01:59 Beerus 100 0.06 3.2M

PAS-FPC

6 2014-12-16 01:03:20 abcxyz 100 3.08 748k

PAS-FPC

7 2014-12-16 01:40:30 Thang Nguyen 100 0.16 3.2M

C++

4.3.2

8 2014-12-16 01:49:59 I LOVE LS 100 0.99 11M

C++

4.3.2

9 2014-12-16 02:10:17 DNK 100 0.16 3.2M

C++

4.3.2

10 2014-12-16 02:28:32 TiChuot97 100 3.15 80M

C++

4.3.2

11 2014-12-16 02:42:02 Thái Lan chuyên văn 100 0.19 3.9M

C++

4.3.2

12 2014-12-16 02:46:05 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 0.15 5.3M

C++

4.3.2

13 2014-12-16 02:53:33 Đức CQT 100 4.71 1.9M

PAS-FPC

14 2014-12-16 03:59:47 ... 100 3.96 1.0M

PAS-FPC

15 2014-12-16 04:55:01 Megumin 100 2.53 3.6M

C++

4.3.2

16 2014-12-16 05:12:05 NTIT_Trường Kỳ 100 7.20 3.9M

C++

4.3.2

17 2014-12-16 06:44:02 Brave 100 0.98 11M

C++

4.3.2

18 2014-12-16 07:36:17 lazyc97 100 0.17 3.1M

C++

4.3.2

19 2014-12-16 07:58:45 Skylife 100 0.17 1.3M

PAS-FPC

20 2014-12-16 08:04:42 [KC]★★★★★ARSENAL1886 100 3.59 47M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.