Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ðiểm và ðoạn thẳng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
47 126 117 0 8 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2009-07-26 12:08:06 [[]] 100 0.09 668k

PAS-FPC

2 2009-07-26 17:53:53 khanhptnk 100 0.10 2.9M

CPP

3 2009-07-27 09:26:39 ConanKudo 100 0.09 2.9M

CPP

4 2009-09-25 03:28:16 gxkrcmk 100 0.00 480k

PAS-FPC

5 2010-01-02 08:36:02 Khúc Anh Tuấn 100 0.03 2.7M

CPP

6 2012-02-07 23:20:27 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.08 2.9M

CPP

7 2012-08-15 16:00:41 con_nha_ngheo 100 0.04 600k

PAS-FPC

8 2012-08-16 15:22:09 kunn 100 0.08 2.8M

C++

4.3.2

9 2012-08-16 15:51:56 VDQD 100 0.03 2.7M

C++

4.3.2

10 2012-08-16 16:06:25 Thanh Nguyen 100 18.44 143M

PAS-FPC

11 2012-11-27 08:21:07 hiepsieunhan 100 0.03 948k

PAS-FPC

12 2012-11-27 16:27:32 Shinken Yellow 100 0.03 820k

PAS-FPC

13 2012-11-27 17:13:59 Anh chỉ yêu mình em ....LTKC 100 0.03 1.1M

PAS-FPC

14 2012-11-27 18:17:31 Cass 100 0.08 744k

PAS-FPC

15 2012-11-28 01:43:02 Buzz! 100 0.03 724k

PAS-FPC

16 2012-11-28 04:17:12 vietdoan 100 0.03 500k

PAS-FPC

17 2013-07-28 15:42:47 RR 100 0.07 3.1M

C++

4.3.2

18 2015-02-05 16:50:06 Mew. 100 0.08 3.3M

C++

4.3.2

19 2015-02-06 09:23:09 LL 100 0.01 412k

PAS-FPC

20 2015-02-06 18:46:20 The Mastermind 100 0.10 2.9M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.