@nhatanh16

Viet Nam

Institution: Tran Phu High school for the specialized

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ COLLECT HINHTHOI MBEEWALK NKLEAGUE POST3 TJALG
AUCTION COLOREC HIREHP MBUS NKLETTER PTREE TOPALIN
BALLGAME COP3 HP09ANTS MCARDS NKLINEUP PWRFAIL TORCH
BASEH COUNTCBG INSUL MCHAOS NKLP PYRAMID2 TRAVEL12
BCHESS COWGIRL INTEGER7 MCIRGAME NKMAXSEQ QBBISHOP TREELINE
BINARY CREC01 IOIBIN MDIGITS2 NKMOBILE QBHEAP TRILAND
BINLADEN CRECT ITREE MECUNG NKNUMFRE QBHV TRIPHP
BIRD CRITICAL KBUILD MELE2 NKONEARC QBMAX UPGRANET
BONES CROSS12 KDEL MEO NKPALIN QBMSEQ V8SCORE
BONUS CRUELL KDIFF MINK NKPATROL QBMST VBGRASS
BONUS13 CTNCLN KGSS MIXUP2 NKRACING QBRECT VBOARD
BWPOINTS CTNEWS KINGDOM MMASS NKREZ QBROBOT VCOLDWAT
C11BC1 CTREE KMIN MMINPER NKSEQ QBSCHOOL VCOWFLIX
C11BC2 CUTSEQS KPLANK MOVE12 NKSGAME QBSEGPAR VECTOR
C11CAVE DANCING KQUERY MPILOT NKTABLE QBSELECT VMLP
C11DK1 DEMSO KSEQ1 MPRIME NKTEAM QBSEQ VMUNCH
C11DOLL DGOLD LATGACH MPTLT NKTICK QBSQUARE VNCUT
C11GENIE DQUERY LATGACH4 MROADS NKTREE QBSTR VOCARD
C11ID DSUMMITS LEM2 MSE07B NOIXICH QHROAD VOEXC
C11LOCK DTKSUB LEM3 MSTRING NSRAIL QMAX VOJLEV
C11PAIRS DTOGRADA LEM4 MTREE NTPACK QMAX2 VOJUSER
C11PF DTTUI1 LINEGAME MULONE NTPFECT QUAD VOLIS
C11PIPI ETF LIQ MYSTERY NTTREE RIDERHP VOSTR
C11PNUM FASTEXPR LIS NETACCEL NUCLEAR ROBOCON VPARTSUM
C11SEQ FBRICK LITES NK05MNIM NUMBER ROPER VRATF
C11SEQ3 FENCE LKNIGHT NKABD NUMBERS ROTATION VSTEPS
C11STR2 FIBVAL LNACS NKBM NUMCON SDRIVE VUKVN
C11SWAP FIRS LTPMSEQ NKBRACKE ORDERSET SEARCH WAVE
C11TOUCH FLOYD LUBENICA NKBUS PA06ANT SEARCH1 WCALC
C11TRCNT FOCUS LUCKYNUM NKCABLE PALINY SIGNAL WEATHER
C11WATER FSELECT M3TILE NKCITY PARIGAME SNSEQ WORDCNT
C11YARD FWATER MARBLE NKCNT1 PBCSEQ SOPENP WS
CAR GRAPE MARS NKCNT2 PBCWATER STABLE XMAS
CATGO GRAPH_ MATCH1 NKDIVSEQ PCIRCLE STRANGE XUCXAC
CBUYING HAF1 MAUGIAO NKGSHOW PLACE SUBD
CENTRE28 HAM12 MAXARR1 NKH PNUMBER SUBSTR
CHAIN2 HEAP1 MAXARR2 NKINV POINTS2 SUMXOR
CMP HELPPM MAXNUM NKJUMP POST TCOSEG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM HUGEKNAP KQUERY2 OPTCUT QBTREEK TCDFZ TRIANGLE
CARDS ILSMATH MDOLLS PBCDIV SHHV THEME
CARDSHUF INCVN MTWALK PTQMSEQ SPBINARY TPBISHOP
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.