Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Bàn cờ Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
36 201 187 0 12 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-09-14 18:20:17 VDQD 100 14.92 2.8M

C++

4.3.2

2 2012-09-19 08:54:51 Think like Nguyễn Mai Lan 100 15.17 2.8M

C++

4.3.2

3 2012-09-19 13:35:38 Nguyễn Mai Lan 100 11.37 2.9M

C++

4.3.2

4 2012-09-21 16:38:09 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 12.34 2.7M

C++

4.3.2

5 2012-09-24 13:50:13 Chitoge Kirisaki 100 5.42 0k

HASK

6 2013-11-07 18:32:43 BIDV 100 12.37 2.7M

C++

4.3.2

7 2013-11-08 04:23:24 nhap96 100 11.30 2.7M

C++

4.3.2

8 2013-11-08 10:10:31 DNK 100 13.53 6.6M

C++

4.3.2

9 2013-11-08 10:37:19 W 100 13.43 6.4M

C++

4.3.2

10 2016-02-11 15:10:50 Nguyễn Hoàng Phương 100 2.94 8.9M

PYTHON

11 2016-02-11 15:27:52 Nguyễn Hoàng Phương 100 6.59 315M

JAVA

12 2013-11-08 15:30:02 Monkey D.Luffy 95.65 12.53 4.5M

C++

4.3.2

13 2013-01-02 03:58:05 Nguyễn Hoàng Phương 93.48 16.36 1.3M

PAS-FPC

14 2012-09-26 08:01:57 vo danh 89.13 11.56 5.1M

PAS-FPC

15 2012-09-29 07:36:42 MinhThao 89.13 11.99 5.1M

PAS-FPC

16 2013-01-01 14:27:42 . 89.13 11.67 864k

PAS-FPC

17 2013-11-08 11:00:04 M 89.13 10.85 3.7M

C++

4.3.2

18 2013-11-08 19:10:25 Nhung anh sao dem 89.13 9.23 2.7M

C++

4.3.2

19 2013-11-10 11:24:19 Artyom 89.13 11.36 2.7M

C++

4.3.2

20 2012-09-22 18:52:19 Alex 86.96 9.87 3.5M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.