Phuc Ngo Hoang Anh

@nhap96

Viet Nam, Ha Noi

Institution: DHKHTNDHQGHN

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACPC10G CPPSET KAGAIN MCLEAN NKLINEUP POST3 TCDFZ
AREA CRATE KBSUDOKU MCLONUM NKLP POTATO TCONCERT
AUCTION CREC01 KDEL MCOINS NKMAXSEQ POWER THREE
BAOVE CRITICAL KGSS MDIGITS2 NKMOBILE PRAVO TJALG
BARICAVN CRUELL2 KINV MECUNG NKMOU PWALK TNHTEST
BASEH CT KMIN MEDIAN NKNET PWRFAIL TOTALODD
BESTSPOT CTNBULLS KNIGHTS1 MEO NKNUMFRE PYRAMID2 TOURS13
BFCHAL CUTSEQS KPLANK MESSAGE NKONEARC PYTHAEQ TPINCD
BIC DAMAGE KQUERY MESSAGE1 NKPALIN QBBISHOP TRAFFICN
BIGNUM DEMSO KRECT MINCOST NKPATH QBGAME TREAT
BINARY2 DGOLD KSEQ1 MINK NKRACING QBHEAP TRICIR
BINTREE DIGIT KTREEC MIXUP2 NKREZ QBHV TRIPHP
BONES DIGIT0 LABUDOVI MLASERP NKSEQ QBMAX TWINSNOW
BONUS DISNEY2 LASCALE MMATRIX NKSEV QBMSEQ TWOOPERS
BONUS13 DQUERY LATGACH MMINPER NKSGAME QBMST TWOSAT
BRACKET DRASHOOT LATGACH4 MMOD29 NKSP QBRECT UPGRANET
BRIDGES DTKSUB LEM MNERED NKTABLE QBSCHOOL UPIT
BWPOINTS DTTUI1 LEM1 MPRIME NKTEAM QBSELECT V11WATER
C11BC2 EQSTR LEM2 MPRIME1 NKTICK QBSEQ VBF1
C11BEAU ETF LEM3 MRECAMAN NKTOSS QBSQUARE VBF2
C11CAL EUROBET LEM4 MSAFE NKTREE QBSTR VBGRASS
C11CAVE F1 LEM5 MSE06H NOIXICH QBTRANS VBLOCKS
C11CIR FIBVAL LEM6 MTREE NOTE QBWIRE VBOARD
C11DK2 FINDNUM LINEGAME MTWALK NTPFECT QMAX VCOLDWAT
C11DOLL FIRS LIQ MULONE NTSEQ QMAX2 VCOWFLIX
C11GENIE FLOW1 LIS MYSTERY NTTREE QMAX3VN VDANGER
C11KM FLOYD LITES NBFA NUCLEAR QTSEQ VECTOR
C11PAIRS FMATCH LKNIGHT NBFD NUMBER RABGAME VMAOCE
C11PF FOCUS LNACS NBFM ONE4EVER RABGAME1 VMCOUNT
C11SEQ FSELECT LOTT NEAREST OPTCUT REGIONS VMCXG
C11SEVEN GANNHAT LQDDIV NETACCEL ORDERSET REVAMP VMECLIP
C11STR GONDOR LQDGONME NKABD ORGAN RIDERHP VMEMPIRE
C11STR2 GPMB LQDGRAPE NKBM PAGODA ROADS VMMUMMY
C11TOUCH GRAPH_ LTPMSEQ NKBRACKE PALINX ROBOCON VMRR
C11WATER GRAYCODE LUBENICA NKBUS PALINY ROTATION VMSORT
CENTRE28 GROUP LUCKYNUM NKCABLE PARIGAME SEARCH VMTEST
CHAIN2 GSS M00PAIR NKCARD PASSWORD SEC VMUNCH
CHATCHIT HAM12 M3TILE NKCITY PBCDEM SHHV VN_ZR_I
CHEAT HINHTHOI MATCH2 NKCNT1 PBCDIV SOPENP VPARTSUM
CINEMA HIREHP MATRIX NKCOMP PBCSEQ SPBEACON VRATF
CLOCK ILSBIN MAUGIAO NKDIVSEQ PBCWAYS SPBINARY VSTEPS
CMP INCVN MAXARR1 NKFLOW PBCWRI SPSEQ VWORDPOW
COIN34 INSUL MAXNUM NKGOLF PCHESS4 STABLE VWORDS
COLOREC INTEGER7 MBEEWALK NKH PCIRCLE STMERGE WCALC
COMNET IOIBIN MBIPALIN NKINV PLACE STRANGE XMAS
COUNTCBG IQ MBUS NKJUMP PNUMBER SUBSTR YUGI
COUNTPL JACOBI MCHAOS NKLEAGUE POINT SUMTREE
COWGIRL JEWELNB MCITYHAL NKLETTER POST SUMXOR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CRECT FFLOW MCONVOI PBCWATER QBPOINT TEST VN_ZR_II
DISNEY1 KQUERY2 MOVIES PTQMSEQ RECT1 THEME WORDCNT
EQ MCONSTR NEWJ QBINT SPSUM VNZR_III
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.