Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ðàn bò hỗn loạn Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1219 3505 3269 0 234 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-11-11 23:02:02 Robert Gerbicz 100 0.51 11M

C

2 2008-11-12 15:05:33 ConanKudo 100 1.53 9.5M

PAS-FPC

3 2008-11-12 16:39:10 heochuot 100 0.87 12M

CPP

4 2008-11-12 16:41:09 Hà Dương 100 0.48 11M

CPP

5 2008-11-12 18:18:47 AndyHo 100 0.79 8.5M

PAS-FPC

6 2008-11-13 10:42:29 RR 100 0.56 8.5M

PAS-FPC

7 2008-11-13 16:18:37 Thiêm Nguyễn 100 0.50 11M

CPP

8 2008-11-13 16:40:56 Jimmy 100 0.68 11M

CPP

9 2008-11-13 17:09:44 Sang Siêu nhân Ly ^_^ 100 0.54 11M

CPP

10 2008-11-15 16:08:33 Nguyễn Quang Anh 100 1.46 18M

PAS-FPC

11 2008-11-16 15:31:10 ngocson_92 100 1.35 9.0M

PAS-FPC

12 2008-11-16 16:56:08 Cảnh Toàn Nguyễn 100 0.63 8.6M

PAS-FPC

13 2008-11-21 13:18:13 Khúc Anh Tuấn 100 0.65 11M

CPP

14 2008-11-21 16:18:44 TeeBoss 100 1.14 9.0M

PAS-FPC

15 2008-11-22 04:26:51 dhkhtn 100 0.52 11M

CPP

16 2008-11-22 04:27:41 ~!(*(@*!@^& 100 0.50 11M

CPP

17 2008-11-24 09:50:03 Lưu Thế Lợi 100 0.65 9.0M

PAS-FPC

18 2008-11-28 15:00:26 quarterss 100 0.62 8.5M

PAS-FPC

19 2008-12-14 03:48:06 Lý Liên Kiệt 100 0.66 12M

C

20 2008-12-19 07:28:15 leeyun 100 0.67 9.0M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.