Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QMAX2 - Giá trị lớn nhất ver2

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qmax2


Giống bài "Giá trị lớn nhất" ở trên.

Input

- n: số phần tử của dãy (n <= 50000).
- m: số lượng biến đổi và câu hỏi (m <= 100000).
+) biến đổi có dạng: 0 x y value
+) câu hỏi có dạng : 1 x y.

Output

Ghi ra trả lời cho lần lượt từng câu hỏi.

Example

Input:
6 3
0 1 3 3
0 4 6 4
1 1 6

Output:
4

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-11-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2013-06-16 15:25:03 a;slkfjasl;fkj
sao ai cũng nói đơn giản nhỉ :(
2012-12-25 15:55:55 Ngô Huỳnh Ngọc Khánh♥(TN)♥
bài này dùng Interval Tree là AC ngay, chú ý là từng câu hỏi xen kẽ
2012-05-31 15:51:22 Lê Trường Giang
ko lẽ là RMQ
2011-09-18 14:07:15 trandatbav
Bài này sửa lại 1 chút và lưu ý có thêm mảng phụ để dảm bảo tính chất IT
2011-07-18 06:23:38 .
Sao chạy được QMAX mà bài này lại thành WA :((
2011-07-11 13:55:46 Javier Hernandez
bài này làm y hệt qmax. Chỉ cần thay đổi đoạn nhập xuất là xong. :))
2011-07-10 04:28:08 Nguyễn Phúc Bình Nguyên
@...???!!! : xen kẽ
2011-06-20 13:55:54 Noyethug
bài này giống QMAX thỳ chắc trong file input sẽ đưa các biến đổi ra trc.....sau đó mới đến các câu hỏi hay là xen kẽ nhau ạ.........:-/
2011-06-02 04:25:38 King siêu kul
@Nguyễn Nguyên: ko WA đâu, 2 cái đó ko liên quan tới nhau
2010-12-21 09:21:35 Nguyễn Phúc Bình Nguyên
Bài này mình đọc input hết rồi mới chạy yêu cầu in output ra, liệu WA có phải do cách Nhap/Xuat này khong
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.