Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QMAX2 - Giá trị lớn nhất ver2

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qmax2


Giống bài "Giá trị lớn nhất" ở trên.

Input

- n: số phần tử của dãy (n <= 50000).
- m: số lượng biến đổi và câu hỏi (m <= 100000).
+) biến đổi có dạng: 0 x y value
+) câu hỏi có dạng : 1 x y.

Output

Ghi ra trả lời cho lần lượt từng câu hỏi.

Example

Input:
6 3
0 1 3 3
0 4 6 4
1 1 6

Output:
4

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-11-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2017-09-30 02:47:01
bài này random +trâu cũng ac :v :v :v
2017-08-19 08:45:10 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/qmax2-spoj-gia-tri-lon-nhat-ver2/
2017-07-27 11:28:39
Code AC: http://shink.in/GhgPb
Bài này cơ bản
2017-06-24 09:45:21
ac
2017-06-19 16:29:25
Thằng naò bảo duyệt trâu đánh chết mẹ nó đi nhé, bố láo ^^
2017-02-26 03:19:49
lazy mà không thêm điều kiện L<>R thì 8*maxn mới đủ.
2016-12-13 05:08:00
4*maxN (IT) thiếu nha mấy thím
2016-12-13 05:08:00
4*maxN (IT) thiếu nha mấy thím
2016-12-08 06:47:03
trâu cũng AC mà
2016-04-20 14:47:10
Nhớ xóa freopen trước khi nộp, đừng sub gần chục lần với tệp như em :'(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.