Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QMAX2 - Giá trị lớn nhất ver2

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qmax2


Giống bài "Giá trị lớn nhất" ở trên.

Input

- n: số phần tử của dãy (n <= 50000).
- m: số lượng biến đổi và câu hỏi (m <= 100000).
+) biến đổi có dạng: 0 x y value
+) câu hỏi có dạng : 1 x y.

Output

Ghi ra trả lời cho lần lượt từng câu hỏi.

Example

Input:
6 3
0 1 3 3
0 4 6 4
1 1 6

Output:
4

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-11-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2019-03-01 16:57:54
trâu AC được lồn . cái lồn gì trâu cũng AC được
2018-11-08 13:24:43
mấy thằng trẻ trâu bày đặt luồng, trâu các kiểu, trẩu việt nam nhiều thật, không giúp người ta thì thôi còn samlon
2018-10-16 11:51:07
Mang code QMAX sang nộp không đọc lại đề mất toi 1 đấm :v
CYB =)))))))))))))
2018-08-01 04:52:14
đã thử chặt nhị phân và đã AC. Thách ai dám code chặt nhị phân mà AC
2017-12-24 11:17:43
Luồng O(n)
2017-12-16 03:03:57
kmp ac
2017-12-06 15:34:08
kruscal là ac đẹp :))
2017-11-13 03:17:57
nhật hào sạch
2017-11-10 09:23:32
for trâu cũng AC :v
2017-11-03 16:29:15
kham khảo code
https://vietcodes.github.io/code/105/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.