Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QMAX2 - Giá trị lớn nhất ver2

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qmax2


Giống bài "Giá trị lớn nhất" ở trên.

Input

- n: số phần tử của dãy (n <= 50000).
- m: số lượng biến đổi và câu hỏi (m <= 100000).
+) biến đổi có dạng: 0 x y value
+) câu hỏi có dạng : 1 x y.

Output

Ghi ra trả lời cho lần lượt từng câu hỏi.

Example

Input:
6 3
0 1 3 3
0 4 6 4
1 1 6

Output:
4

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-11-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2016-02-19 07:11:03 Nguyễn Thành Nhân
duyệt trâu + đặt cận cũng ac, ko thể tin nổi
2015-07-09 10:53:09 dongnocity
duyet trau AC = niềm tin à
2015-05-28 11:54:37 [Nghien] Le Long
á đù duyệt trâu cx AC =))
2015-04-06 14:26:41 there's no salvation for me...
á ðù....

Last edit: 2015-05-28 11:56:45
2014-10-01 16:42:04 CopyPaster
SQRT :3
2014-07-13 07:49:50 Complicated Heart
cứ tưởng in ra số thứ tự của phần tử lớn nhất trong đoạn làm WA suốt.
2014-05-25 12:19:51 Kraken
xem kẽ nhau hay sao nhỉ
2013-12-26 06:07:45 warriors
code rờ mà AC :3
2013-12-16 16:20:48 Xiao Lang
IT chuẩn
2013-07-22 12:54:36 Bitagi97
hay thật
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.