Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QMAX - Giá trị lớn nhất

Cho một dãy gồm n phần tử có giá trị ban đầu bằng 0.

Cho m phép biến đổi, mỗi phép có dạng (u, v, k): tăng mỗi phần tử từ vị trí u đến vị trí v lên k đơn vị.

Cho q câu hỏi, mỗi câu có dạng (u, v): cho biết phần tử có giá trị lớn nhất thuộc đoạn [u, v]

Giới hạn

  • n, m, q <= 50000
  • k > 0
  • Giá trị của một phần tử luôn không vượt quá 231-1

Input

  • Dòng 1: n, m
  • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v, k cho biết một phép biến đổi
  • Dòng thứ m+2: p
  • p dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v cho biết một phép biến đổi

Output

  • Gồm p dòng chứa kết quả tương ứng cho từng câu hỏi.

Example

Input:
6 2
1 3 2
4 6 3
1
3 4
Output:
3

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-11-16
Thời gian chạy:0.137s-0.689s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2019-07-09 02:45:47
bai nay kho
2019-05-17 10:11:29
Hong Vien Sach
2019-03-24 14:53:16
May mắn thật dùng code trâu cx đc AC
2018-10-26 12:14:59
viết tay AC :D
2018-10-16 11:46:11
1 đấm AC =))))
CYB =))))))))))
2018-07-31 11:33:30
cho xin test ạ
2018-07-19 02:41:45
dơ nhất việt nam luôn chứ quảng ngãi là đỡ
2018-07-19 02:25:20 Lê Hoàng Vũ
nhật hào dơ nhất quảng ngãi
2018-07-17 04:08:03 Sơn Tùng M-TP
là cái quần què chứ gì :v
2018-07-11 12:08:34
nhật hào sạch là cái j v?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.