Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QMAX - Giá trị lớn nhất

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qmax


Cho một dãy gồm n phần tử có giá trị ban đầu bằng 0.

Cho m phép biến đổi, mỗi phép có dạng (u, v, k): tăng mỗi phần tử từ vị trí u đến vị trí v lên k đơn vị.

Cho q câu hỏi, mỗi câu có dạng (u, v): cho biết phần tử có giá trị lớn nhất thuộc đoạn [u, v]

Giới hạn

  • n, m, q <= 50000
  • k > 0
  • Giá trị của một phần tử luôn không vượt quá 231-1

Input

  • Dòng 1: n, m
  • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v, k cho biết một phép biến đổi
  • Dòng thứ m+2: p
  • p dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v cho biết một phép biến đổi

Output

  • Gồm p dòng chứa kết quả tương ứng cho từng câu hỏi.

Example

Input:
6 2
1 3 2
4 6 3
1
3 4
Output:
3

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-11-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2022-03-25 09:12:09
duonght_pro_xinhgainhathemattroi_:)
idol sống mãi trong lòng người hâm mộ
2021-05-27 18:03:32
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/QMAX
2020-09-04 04:44:24
duonght_pro_xinhgainhathemattroi_:)
tranh troi 1 idol
2020-09-04 04:43:41
con ai dang lam bai nay ko
2019-12-25 16:33:13
DSU @@@
2019-10-17 08:26:28
Dễ vcl, còn gì khó hơn không !
2019-10-12 15:11:40
segment tree cơ bản luôn :))
2019-09-23 14:43:39
bài này luồng cực đại cơ bản :v
duonght_pro_xinhgainhathemattroi_:)
2019-07-09 02:45:47
bai nay kho
2019-05-17 10:11:29
Hong Vien Sach
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.