Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QMAX - Giá trị lớn nhất

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274521/problem/G

Cho một dãy gồm n phần tử có giá trị ban đầu bằng 0.

Cho m phép biến đổi, mỗi phép có dạng (u, v, k): tăng mỗi phần tử từ vị trí u đến vị trí v lên k đơn vị.

Cho q câu hỏi, mỗi câu có dạng (u, v): cho biết phần tử có giá trị lớn nhất thuộc đoạn [u, v]

Giới hạn

  • n, m, q <= 50000
  • k > 0
  • Giá trị của một phần tử luôn không vượt quá 231-1

Input

  • Dòng 1: n, m
  • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v, k cho biết một phép biến đổi
  • Dòng thứ m+2: p
  • p dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v cho biết một phép biến đổi

Output

  • Gồm p dòng chứa kết quả tương ứng cho từng câu hỏi.

Example

Input:
6 2
1 3 2
4 6 3
1
3 4
Output:
3

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-11-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2016-10-01 16:46:35
rmq chạy sinh lỗi :: it AC
2016-09-24 10:21:34
bài nào cũng có thanh niên AC
2016-09-19 14:07:00
RMQ AC :3
2016-04-13 15:23:45
RMQ hình khá nhanh hơn IT nhĩ @@@
2016-03-08 05:25:14
code trâu AC được thì tài
2016-02-12 07:59:35 Nguyễn Thành Nhân
duyệt trâu đặt cận nhé
2015-11-17 17:53:17 Nguyễn Vĩnh Thịnh
trâu 2 vòng for đặt cận là AC :))
2015-08-12 17:02:55 N�ng D�n John
em mới học IT, đừng hù em =)))
2015-07-26 15:56:47 Phạm Trung Hiếu
chính là binary intexed tree đó
2014-12-26 20:44:52 Sơn Tùng M-TP
No No.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.