Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QMAX - Giá trị lớn nhất

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274521/problem/G

Cho một dãy gồm n phần tử có giá trị ban đầu bằng 0.

Cho m phép biến đổi, mỗi phép có dạng (u, v, k): tăng mỗi phần tử từ vị trí u đến vị trí v lên k đơn vị.

Cho q câu hỏi, mỗi câu có dạng (u, v): cho biết phần tử có giá trị lớn nhất thuộc đoạn [u, v]

Giới hạn

  • n, m, q <= 50000
  • k > 0
  • Giá trị của một phần tử luôn không vượt quá 231-1

Input

  • Dòng 1: n, m
  • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v, k cho biết một phép biến đổi
  • Dòng thứ m+2: p
  • p dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v cho biết một phép biến đổi

Output

  • Gồm p dòng chứa kết quả tương ứng cho từng câu hỏi.

Example

Input:
6 2
1 3 2
4 6 3
1
3 4
Output:
3

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-11-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2014-12-26 20:44:00 Sơn Tùng M-TP
Binary Indexed Tree có làm được k mọi người?
2014-11-16 12:59:48 Change The World
thằng nào kêu trâu cũng AC tao lại sút cho -_- ,cmt phá game
2014-10-13 14:41:41 Nguyễn Ðức Linh
dùng trâu bị chạy quá lâu
2014-09-16 19:20:05 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
thế là xong It, bài ngây
2014-08-15 12:37:37 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
Interval Tree =))
2014-06-12 15:36:00 :((
nộp code ngắn hơn thì tle =))
2014-01-03 15:56:05 Kiều Quốc Đạt
duyệt trâu cũng ac
2013-12-16 13:00:40 Xiao Lang
QHĐ xây cái mảng dãy số + IT => AC. Độ phức tạp cao hơn TLE hết
2013-11-25 15:45:18 anh chỉ yêu mình em.....VTNN......
duyet trau cung AC

Last edit: 2013-12-16 14:16:39
2013-06-30 07:05:11 Vũ Vãn Thành
RMQ là gì thế?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.