Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QMAX - Giá trị lớn nhất

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274521/problem/G

Cho một dãy gồm n phần tử có giá trị ban đầu bằng 0.

Cho m phép biến đổi, mỗi phép có dạng (u, v, k): tăng mỗi phần tử từ vị trí u đến vị trí v lên k đơn vị.

Cho q câu hỏi, mỗi câu có dạng (u, v): cho biết phần tử có giá trị lớn nhất thuộc đoạn [u, v]

Giới hạn

  • n, m, q <= 50000
  • k > 0
  • Giá trị của một phần tử luôn không vượt quá 231-1

Input

  • Dòng 1: n, m
  • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v, k cho biết một phép biến đổi
  • Dòng thứ m+2: p
  • p dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v cho biết một phép biến đổi

Output

  • Gồm p dòng chứa kết quả tương ứng cho từng câu hỏi.

Example

Input:
6 2
1 3 2
4 6 3
1
3 4
Output:
3

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-11-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2013-05-15 16:22:18 Chuyên Triết Tổng Hợp
RMQ =))
2013-04-13 10:09:10 Bitagi97
Đấy
2013-04-11 15:27:25 Ho Hoang Hiep-A2k41pbc
IT rồi mk vẫn 0 : (
hiu hiu ^^
2012-12-25 09:23:04 Ngô Huỳnh Ngọc Khánh♥(TN)♥
@NTQ:
tập IT cho quen :)
2012-09-10 14:40:52 a;slkfjasl;fkj
Bài này hay đấy :D
2012-06-27 08:59:40 Vi Tiểu Bảo
sao lai sai dk nhi, ai giup mk k
2012-03-12 15:34:47 2ez
cho mình hỏi O(n^2) chạy 50000 phần tử hết khoảng bao nhiêu giây vậy :((
2011-12-15 02:09:53 lol
IT la interval tree.^^
2011-11-19 07:56:45 trẻ trâu sủa gâu gâu
o.tren.ghi.'q'.o.duoi.ghi.'p'.
2011-11-02 14:24:08 KHD
IT là gì thế ạ.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.