Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST3 - Ai cộng nhanh nhất

Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Điểm

Đây là bài ví dụ cho mục challenge. Điểm của bạn bằng mã nguồn chương trình. Điểm càng thấp thì càng tốt.

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2010-05-29
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET

hide comments
2010-05-29 10:52:45 Lê Ðỗ Tân
Thế điểm được tính như thế nào, hay là lấy người cao nhất (tức là người có phần trăm nhỏ nhất) được điểm tối đa.
2010-05-29 08:53:01 Huy Luu
chấm điểm bằng dung lượng hả anh ????
2010-05-29 08:32:40 ngừng code
hay day
2010-05-29 07:44:22 Siêu Nhân Trong Suốt
Điểm càng thấp thì càng tốt. ???
:| mà sao lại ko có giới hạn
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.