Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST3 - Ai cộng nhanh nhất

Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Điểm

Đây là bài ví dụ cho mục challenge. Điểm của bạn bằng mã nguồn chương trình. Điểm càng thấp thì càng tốt.

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2010-05-29
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET

hide comments
2015-01-23 12:30:26 Nguyễn Ngọc Minh Huy
để qword cộng qword là được 54đ
2014-08-14 11:32:24 Let me know
lấy a+b thôi mà @@
2014-03-26 17:02:39 Trần Vãn Tùng
Có bạn nào giúp dùm mình đoạn code này cho ra kết quả sai
onst inp='lon.inp';
outp='lon.out';
var s,a,b,c,d:ansistring;
f:text;
i,k,ka,kb:integer;
tong,du,x,y:byte;

begin
assign(f,inp); reset(f);
readln(f,s);
close(f);

{cat hai so a va b}
k:=pos(' ',s);
a:=copy(s,1,k-1);
b:=copy(s,k+1,length(s)-k);
writeln(a,' ',b);

{Xen so 0 vao mot trong hai chuoi a hoac b}
ka:=length(a); kb:=length(b);
if ka>kb then
for i:=1 to ka-kb do insert('0',b,1)
else if ka<kb then
for i:=1 to kb-ka do insert('0',a,1);

{Tinh tong hai so a va b}
c:=''; du:=0;
for i:=length(a) downto 1 do
begin
x:=ord(a[i])-48;
y:=ord(b[i])-48;
tong:=x+y+du;
du:=tong div 10;
c:=c+chr(tong mod 10+48);
end;
if du>0 then c:=c+'1';
{xu ly nguoc chuoi c}
for i:=length(c) downto 1 do
d:=d+c[i];

assign(f,outp); rewrite(f);
writeln(f,d);
close(f);

end.
2014-01-30 16:13:21 Hoàng Nguyên
mình được 54 :|
2013-12-13 18:10:33 Cừu Vui Vẻ
yeah!!! mình dc 1654 điểm ^^
2013-12-13 16:54:59 Cừu Vui Vẻ
cho ưm hỏi là giới hạn của a,b là bao nhiêu vậy
2013-09-08 03:14:23 Honag tjnh tu
khong hieu tai sao lai dua ra bai toan nay?
Hay la so A va B rat lon
nhung minh da lam dung voi A va B lon su dung chuoi dai toi da tren 1000 ky so
nhung lai bao kq SAI.
Khong Hieu that !
2013-03-08 12:40:42 ♥_(decade_98)_ ♥
bài này cộng theo mảng, từng số một như hồi cấp một ấy, đây là thuật toán nhanh nhất
2013-02-19 14:32:24 Ðặng Duy Thảo
điểm bằng mã nguồn chương trình là sao ạ
2012-10-05 10:38:45 phanvankien
#include<stdio.h>
void main()
{
int a,b;
cin>>a>>b;
cout<<(a+b);
getch();
}
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.