PAGAIN - Prime Again

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pagain


Tìm số nguyên tố gần nhất nhỏ hơn N.(3 <= N <= 2^32)

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa số nguyên T là số lượng test. (T <= 10000)

T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên N.

Kết quả

Với mỗi test, in kết quả trên một dòng.

Ví dụ

Dữ liệu:
3
5 
10
17

Kết quả:
3
7
13

Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2008-12-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2013-09-20 14:04:14 Bitagi97
Caí này ko đok thêm đó thằng nào tự nghĩ ra đk
2013-09-10 13:14:36 a;slkfjasl;fkj
có bạn nào time khủng như mình ko :3 =))
2013-06-12 16:57:52 Winkey+L
Java của SPOJ chậm quá mình chạy bên CF và codechef thấy đều được cả sang bên này TLE.
2013-03-16 14:31:37 MIUNOBI
dùng Thuật toán Rabin-Miller
2013-03-09 23:47:00 Khủng Long Lùn
Nó cứ báo: Biên dịch gặp lỗi ở chỗ hàm random thì phải làm sao để sửa ạ? E bị vướng mỗi chỗ đó dù trên máy thì làm được :((
2012-09-29 08:24:51 Nguyen Huu Han
thoi gian chay qua dai.....haizzzz
2012-09-29 04:04:27 Trần Vãn Tuấn
potay.com :)))
2012-09-28 11:48:21 vo thang
toan gap loi bien dich
2012-09-27 00:40:16 Tran Ngoc Hoang
That crazy.... not runing
2012-01-09 15:04:12 ̣̣
sao toàn chạy bị lỗi thế nhỉ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.