PAGAIN - Prime Again

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pagain


Tìm số nguyên tố gần nhất nhỏ hơn N.(3 <= N <= 2^32)

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa số nguyên T là số lượng test. (T <= 10000)

T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên N.

Kết quả

Với mỗi test, in kết quả trên một dòng.

Ví dụ

Dữ liệu:
3
5 
10
17

Kết quả:
3
7
13

Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2008-12-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2011-09-05 17:59:42 up!
what's going on here?
2011-07-29 18:21:59 .
@Trung : Xuất trên máy sẽ lâu hơn thực tế.
Mình dùng RM hết 2.5s thôi mà, nhiều người còn có thể 100 với time 0.xxs
Nếu bạn dùng RM, mình đảm bảo không thể không AC.
2011-07-10 08:46:49 dqtrung
Mình thấy time 5s là ép quá, tại xuất không thì cũng đã 5s rồi chứ nói gì đến xử lý
Mình đã thử cho đoạn cơ bản xuất ngẫu nhiên 10000 số trong khoảng 2^32 thì cũng đã hơn 10s rồi
Rõ là nếu muốn 100 bài này thì phải có máy cấu hình và mạng mạnh mới được
2011-07-10 08:07:42 dqtrung
mình đã dùng RM rồi mà vẵn TLE là sao nhỉ?
Test thử thấy được hết mà
ai có test ko, cho mình thử đi
2011-07-09 15:47:38 ™Việt Cường™ ♂
ko dùng đc Sàng Eratosthene :((. mảng to quá.
2010-10-19 16:22:26 info
sang ko dc dau, dung rabin-miller
2010-07-04 13:44:55 Võ Quang Hòa
Chua quá, mình viết code bằng C không được, định dùng sàng để tạo mãng mà số 2^32 đúng là ác ôn, không khai báo mãng dài thế được, e phải mãng động mất
2010-05-28 13:05:06 Nguyen Duc Tam
Dùng Miller-Rabin
2010-05-18 11:55:11 Brave Lion
1. Don't post any source code here.
2. Please be careful, leave SHORT comments only.
2010-05-12 12:36:09 Lê Ðỗ Tân
Bài này không dùng thuật toán thông thường đâu.

Last edit: 2010-05-27 10:15:23
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.