PAGAIN - Prime Again

In this problem, you have to find the nearest prime number smaller than N. (3 <= N <= 2^32)

Input

The first line contains an integer T specifying the number of test cases. (T <= 10000)

T lines follow, each line contains an integer N.

Output

For each test case, output the result on one line.

Example

Input:
3
5 
10
17

Output:
3
7
13

Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2008-12-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2022-06-15 18:51:17
có bạn nhắc để unsigned long long, mình làm theo thì k bị tle hay vl, nhưng chẳng hiểu sao nếu để long long thì TLE ta :>
2019-09-24 06:07:03
Bài này nên để unsigned long long. Ko sẽ TLE hoặc WA
2019-09-24 05:05:10
trâu cx AC
ez game ez life
duonght_pro_xinhgainhathemattroi:)
2019-08-19 11:12:17
trâu cũng ac =))
2017-09-28 04:11:39
trau cung ac
2016-12-16 09:23:46 THK6
Xác xuất thuật toán Rabin-Miller cớ tỉ lệ sai, thử 4,5 số thì mới chắc ăn !!!!
2016-12-08 17:34:45
Mình kiểm tra bằng thuật toán Rabin-Miller mà vẫn TLE @@
2015-02-25 15:12:59 Sue
mảng hằng xin tài trợ chương trình này :v tuy nhiên số thì to, thời gian thì bé :v tóm lại là phải vật vã mới AC :v

Last edit: 2015-02-25 15:16:20
2014-11-21 06:56:44 Sơn Tùng M-TP
Like Khàn. :v
2014-04-08 04:32:21 zai zai
Tle :(

Last edit: 2014-08-28 17:10:52
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.