PAGAIN - Prime Again

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pagain


Tìm số nguyên tố gần nhất nhỏ hơn N.(3 <= N <= 2^32)

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa số nguyên T là số lượng test. (T <= 10000)

T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên N.

Kết quả

Với mỗi test, in kết quả trên một dòng.

Ví dụ

Dữ liệu:
3
5 
10
17

Kết quả:
3
7
13

Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2008-12-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.