Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KMIN - KMIN

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274816/problem/O

Cho 2 dãy số nguyên A và B. Với mọi số A[i]thuộc A và B[j] thuộc B người ta tính tổng nó. Tất cả các tổng này sau khi được sắp xếp không giảm sẽ tạo thành dãy C.

Nhiệm vụ của bạn là: Cho 2 dãy A, B. Tìm K số đầu tiên trong dãy C

Input

Dòng đầu tiên gồm 3 số: M, N, K

M dòng tiếp theo gồm M số mô tả dãy A

N dòng tiếp theo gồm N số mô tả dãy B

Output

Gồm K dòng tương ứng là K phần tử đầu tiên trong dãy C

Example

Input:
4 4 6
1
2
3
4
2
3
4
5

Output:
3
4
4
5
5
5

Giới hạn

  • 1 ≤ M, N, K ≤ 50000
  • 1 ≤ Ai, Bi ≤ 109

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-05-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Vietnamese Online Problem Solving Contest

hide comments
2012-07-08 06:03:49 Thắng 20 cm
đấm phát chết luôn =))
2012-07-07 15:47:01 Anonymous
khỏe re, 1 phát chết luôn
2011-01-05 16:50:24 nông dân lập trình
bài này test yếu quá,test tay bé tí còn sai,thế mà vẫn AC
2010-12-29 14:14:39 T_Anh
1s hic
2010-12-08 13:39:40 ðẹp trai bẩm sinh
0đ mem = 0 là ko đúng test nào
có điểm mà mem = 0 là lỗi hệ thống :D
2010-11-26 08:52:48 Nguyễn Phúc Bình Nguyên
Nop bai sao MEM = 0 , bi loi gi the!!!??

Last edit: 2010-11-26 08:53:43
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.