Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KMIN - KMIN

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274816/problem/O

Cho 2 dãy số nguyên A và B. Với mọi số A[i]thuộc A và B[j] thuộc B người ta tính tổng nó. Tất cả các tổng này sau khi được sắp xếp không giảm sẽ tạo thành dãy C.

Nhiệm vụ của bạn là: Cho 2 dãy A, B. Tìm K số đầu tiên trong dãy C

Input

Dòng đầu tiên gồm 3 số: M, N, K

M dòng tiếp theo gồm M số mô tả dãy A

N dòng tiếp theo gồm N số mô tả dãy B

Output

Gồm K dòng tương ứng là K phần tử đầu tiên trong dãy C

Example

Input:
4 4 6
1
2
3
4
2
3
4
5

Output:
3
4
4
5
5
5

Giới hạn

  • 1 ≤ M, N, K ≤ 50000
  • 1 ≤ Ai, Bi ≤ 109

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-05-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Vietnamese Online Problem Solving Contest

hide comments
2015-06-17 13:48:43 Ðặng Phương Tân
Đấm phát chết luôn >.<
2015-03-07 09:30:22 Do Hong Huan
Bài này hay
2015-01-23 06:08:16 Bee
QSort 0 điểm ko hiểu vì sao
2014-12-22 05:17:12 Nguyễn Việt Nhật
Dùng merge Sort, tìm nhị phân. tổng là O(K*log2(M)) mà sao được có 53.33 điểm nhỉ
2014-11-24 08:38:01 Nguyễn Vũ Bảo Long
có ai giải thích cái test đi, không hiểu

2014-10-25 01:38:04 [ND] HI
chật vật mãi mới ăn được bài này, time limit chặt quá :(
2014-09-08 16:41:25 ๖ۣۜRεus
có vẻ limit :))))
2014-08-07 05:03:07 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
1 dam AC ! Sort + DownHeap :)
2014-07-23 14:52:02 Anh Quan
Moi Nguoi cho minh hoi sao minh cham bai dung cac test ma duoc 0d la sao,,, Kho hieu qua!
2014-06-30 17:07:15 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
vãi test, thử mấy test tay còn sai mà không hiểu sao nạp lại ac không biết, lạ thật
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.