Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KMIN - KMIN

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274816/problem/O

Cho 2 dãy số nguyên A và B. Với mọi số A[i]thuộc A và B[j] thuộc B người ta tính tổng nó. Tất cả các tổng này sau khi được sắp xếp không giảm sẽ tạo thành dãy C.

Nhiệm vụ của bạn là: Cho 2 dãy A, B. Tìm K số đầu tiên trong dãy C

Input

Dòng đầu tiên gồm 3 số: M, N, K

M dòng tiếp theo gồm M số mô tả dãy A

N dòng tiếp theo gồm N số mô tả dãy B

Output

Gồm K dòng tương ứng là K phần tử đầu tiên trong dãy C

Example

Input:
4 4 6
1
2
3
4
2
3
4
5

Output:
3
4
4
5
5
5

Giới hạn

  • 1 ≤ M, N, K ≤ 50000
  • 1 ≤ Ai, Bi ≤ 109

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-05-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Vietnamese Online Problem Solving Contest

hide comments
2017-07-27 10:24:54
cuối cùng cũng hiểu hiếp là gì :v
2017-07-06 15:42:36
duyệt trâu 1 đấm AC :))
2016-10-10 06:36:32 Lê Nguyễn Nhựt Trường
sx mang ,2 dong for +heap max +dk thoat ra som

Last edit: 2016-10-10 06:37:36
2016-03-22 09:27:45
:V nát lòng thanh niên tham chiếu Qsort nhầm mảng ! Mất hết 1 đấm
2016-02-03 10:46:54
THAM KHAO: Codevnspoj.blogspot.com
2015-11-11 16:43:39 Trần Ðông
O(N) 93.33 :"(( ! god why :((
2015-09-28 16:11:03
pp sinh an chak
2015-07-14 15:56:24 Lê Hoàng Vũ
Int64 @@
2015-06-22 17:56:00
đúng test mà được 0 d là sao???
2015-06-20 18:34:34 ptt
duyệt trâu cũng ac
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.