Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KMIN - KMIN

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274816/problem/O

Cho 2 dãy số nguyên A và B. Với mọi số A[i]thuộc A và B[j] thuộc B người ta tính tổng nó. Tất cả các tổng này sau khi được sắp xếp không giảm sẽ tạo thành dãy C.

Nhiệm vụ của bạn là: Cho 2 dãy A, B. Tìm K số đầu tiên trong dãy C

Input

Dòng đầu tiên gồm 3 số: M, N, K

M dòng tiếp theo gồm M số mô tả dãy A

N dòng tiếp theo gồm N số mô tả dãy B

Output

Gồm K dòng tương ứng là K phần tử đầu tiên trong dãy C

Example

Input:
4 4 6
1
2
3
4
2
3
4
5

Output:
3
4
4
5
5
5

Giới hạn

  • 1 ≤ M, N, K ≤ 50000
  • 1 ≤ Ai, Bi ≤ 109

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-05-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Vietnamese Online Problem Solving Contest

hide comments
2014-06-13 12:22:13 Vũ Quang Thịnh
33.33 =))
2014-01-09 13:15:26 Nguyễn Hữu Ðoàn
làm đi làm lại cũng chỉ 20đ. ức chế...
2013-11-11 13:20:02 Nguyễn Quốc Ðại Lâm
cái này tính điểm thế nào vậy mấy bác, kết quả được 20, thời gian 0.18 vậy là được 20 điểm à
2013-07-28 10:04:00 Bitagi97
toàn bài hay mà điểm ít hic, chắc do cơ bản :v
2013-05-23 07:58:02 a;slkfjasl;fkj
săc 50000, giống POST 2 rồi, khó ghê :((
2013-05-01 03:44:58 Nguyễn Hoàng Minh
bài này theo như cái đề thì out put ra 3 3 4 4 5 5 chứ nhỉ... sao lại là 3 4 4 5 5 5 vậy ta?
2013-04-01 15:49:35 G


Last edit: 2013-04-01 16:22:35
2012-09-12 07:17:34 Gà Con Lon Ton
Sao cứ bị 0 mem, o ketqua, 0s wài nhỉ =.=
2012-08-06 19:05:35 Nguyễn Tính
khó hiểu quá.
2012-08-06 14:30:14 mới tập code
xx 3 lan cung dc 86.67.he.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.