Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KINV - Dãy nghịch thế độ dài K

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/kinv


Cho dãy N số nguyên dương A[1] , … A[N] là một hoán vị của 1 , 2 , 3 , … N .
Một dãy nghịch thế độ dài k là 1 dãy A[j1] > A[j2] > A[j3] … > A[jk] với j1 < j2 < j3 … < jk . Hãy đếm xem có tất cả bao nhiêu dãy nghịch thế độ dài k .

Input

Dòng 1 : 2 số nguyên dương N và k ( 2 ≤ N ≤ 10000 , 2 ≤ k ≤ 10 ) .
Dòng 2 : N số nguyên dương A[1] … A[N] .

Output

Giả sử T là số lượng dãy nghịch thế có độ dài k , hãy ghi ra T mod 10^9 .

Example

Input:
3 2
3 2 1

Output:
3

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-19
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Dmitry Gozman Contest 1

hide comments
2021-05-27 18:01:10
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/KINV
2018-11-06 03:17:58
chỉ vì quên mod mà 2 đấm -_-
cda.dev
2018-10-26 06:28:52
Nhớ update mảng BIT nhé :v
CYB
2018-07-06 20:20:07
INCVN v2. input ngược bài này chuyển thành INCVN

Last edit: 2018-07-06 20:21:07
2018-01-04 16:26:48
bài này dùng set có AC đc ko vậy
2017-12-17 14:17:54
n <= 10^5 nhé các mem @@
2017-12-14 16:31:25
đau hết cả đầu
2017-12-11 07:10:25
bài này dijktra ăn đẹp .
2017-11-25 14:17:21
bài này dùng luồng cực đại cơ bản
2017-11-18 03:49:02
Toàn sai vì cái MOD =.=
frostpixel aka.How 2 AC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.