Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KINV - Dãy nghịch thế độ dài K

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/kinv


Cho dãy N số nguyên dương A[1] , … A[N] là một hoán vị của 1 , 2 , 3 , … N .
Một dãy nghịch thế độ dài k là 1 dãy A[j1] > A[j2] > A[j3] … > A[jk] với j1 < j2 < j3 … < jk . Hãy đếm xem có tất cả bao nhiêu dãy nghịch thế độ dài k .

Input

Dòng 1 : 2 số nguyên dương N và k ( 2 ≤ N ≤ 10000 , 2 ≤ k ≤ 10 ) .
Dòng 2 : N số nguyên dương A[1] … A[N] .

Output

Giả sử T là số lượng dãy nghịch thế có độ dài k , hãy ghi ra T mod 10^9 .

Example

Input:
3 2
3 2 1

Output:
3

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-19
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Dmitry Gozman Contest 1

hide comments
2015-08-05 11:24:21 Khanh Ninh
Dynamic Program + BIT = AC
2015-08-01 14:51:47 N�ng D�n John
bài số 3 làm được với BIT =))))
2015-06-05 17:35:26 Thanga2pbc
sai loi vl !!
2015-06-04 09:50:01 [Nghien] Le Long
đừng ai nghe thằng ở dưới nhé
nó chém gió đấy @@
2015-06-01 17:25:28 nguyenngocanh
anh em đừng nghe tk dưới nhé
nó chém đây =-='
2015-06-01 09:39:06 Tran Thuy Luc
đừng ai nghe thằng ở dưới nhé
nó chém gió đấy @@
2015-05-30 14:27:13 Vũ Ðức Hùng
đừng ai nghe thằng ở dưới nhé
nó chém gió đấy @@
2015-05-30 12:30:57 [Nghien] Le Long
Duyệt trâu cx AC =)))
2014-10-07 10:02:25 vu
ai có thể chỉ giùm mình cách làm như thế nào không?
2013-09-03 15:25:31 DKM
chạy test thì đúng mà nộp lên sigkill là sao ta :((((
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.