Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KINV - Dãy nghịch thế độ dài K

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/kinv


Cho dãy N số nguyên dương A[1] , … A[N] là một hoán vị của 1 , 2 , 3 , … N .
Một dãy nghịch thế độ dài k là 1 dãy A[j1] > A[j2] > A[j3] … > A[jk] với j1 < j2 < j3 … < jk . Hãy đếm xem có tất cả bao nhiêu dãy nghịch thế độ dài k .

Input

Dòng 1 : 2 số nguyên dương N và k ( 2 ≤ N ≤ 10000 , 2 ≤ k ≤ 10 ) .
Dòng 2 : N số nguyên dương A[1] … A[N] .

Output

Giả sử T là số lượng dãy nghịch thế có độ dài k , hãy ghi ra T mod 10^9 .

Example

Input:
3 2
3 2 1

Output:
3

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-19
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Dmitry Gozman Contest 1

hide comments
2017-11-05 12:00:18
2 đấm AC vì không để long long
2017-11-01 13:13:48
xem lời giải:
https://vietcodes.github.io/code/100/
2016-11-02 16:58:01
giới hạn của A[i] :v :v :v
2016-06-14 17:34:08 nguyenngocanh
LCA cơ bản

Last edit: 2016-06-14 17:34:36
2016-06-14 17:05:11
Kruskal cơ bản
2016-05-08 16:32:21
Quen tay đánh nhầm mod thành 1e9 + 7, mất 1 đấm -_-
2016-03-26 16:50:58
đừng ai nghe thằng ở dưới nhé
nó chém gió đấy @@
2016-02-16 16:27:59
thằng nào cũng chém gió
2015-11-12 14:24:30 Do Hong Huan
đừng ai nghe thằng ở dưới nhé
nó chém gió đấy @@
2015-10-27 02:39:44 bembembem
QHĐ cơ bản
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.