Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FLOYD - Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản )

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/floyd


Cho đơn đồ thị vô hướng N đỉnh và M cạnh, trọng số các cạnh đều nguyên dương. Có 2 loại câu hỏi :
0 u v : Cho biết đường đi ngắn nhất từ u tới v có độ dài là bao nhiêu.
1 u v : Hãy chỉ ra 1 đường đi ngắn nhất từ u => v
Bài cơ bản này nhằm kiểm tra kỹ năng xây dựng các module chương trình con dành cho truy vết 1 cách hợp lý, sử dụng nhuần nhuyễn chương trình con, lời gọi hàm .

Download test và solution tại đây

Input

Dòng 1 : 3 số nguyên N , M , K . ( 1 ≤ N ≤ 100 , 1 ≤ M ≤ N*(N-1)/2 , 1 ≤ K ≤ 1000 )
M dòng tiếp theo , dòng thứ i gồm 3 số nguyên dương u , v , c cho biết cạnh (u,v) có trọng số là c ( 1 ≤ c ≤ 10000 )
K dòng tiếp theo là K câu hỏi , dòng thứ j sẽ có định dạng như đã nêu ở trên .

Output

Ứng với mỗi câu hỏi trong K câu hỏi thì ta phải trả lời trên mỗi dòng như sau .
Câu hỏi 0 u v : Ghi ra 1 số nguyên duy nhất là độ dài đường đi ngắn nhất từ u -> v.
Câu hỏi 1 u v : Ghi ra số đầu tiên là số X là số đỉnh trên đường đi ngắn nhất này , tiếp đó ghi ra X số là chỉ số các đỉnh theo thứ tự xuất hiện trên hành trình .

Example

Input:
3 3 2
1 2 3
2 3 1
1 3 5
0 1 2
1 1 3

Output:
3
3 1 2 3

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2011-09-23 14:16:41 Lê Quang Duy
Nếu đi từ i-> i thì in ra 2 i i bạn ạ :D
Bài này nếu bạn dùng Floyd thì truy vết sẽ khó khăn hơn. Mình dùng Dijkstra :)
2011-07-22 02:03:24 Ðỗ Phúc Hảo
Nộp mãi mà bị "kết quả sai" là sao? Má ơi!
Mọi người cho mình hỏi: in đường đi từ đỉnh i -> i thì xuất thế nào ạ?
2011-06-05 10:00:42 Ðộc cô cầu BUG
khong co duong di thi sao nhi?
2011-04-28 14:19:08 Ðỗ Quốc Bảo
Bạn ơi sai dữ liệu vào rồi, bạn sửa lại giúp mình nhé
2010-10-23 10:14:54 nothing
chỉ đạt yêu cầu là cùi mía hả các bác :((. nản quá đi
2010-10-23 10:11:45 nothing
nếu i->i thì in ra sao các bác?
2009-12-28 04:09:21 PROTOS
Vi cai loi in duong di tu dinh i->i ma mai k ac noi.:((
2009-09-23 15:41:12 Nguyễn Hà Thanh
bác ơi sửa lại giới hạn của trọng số đi, khác với trong test và solution :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.