Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FLOYD - Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản )

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/floyd


Cho đơn đồ thị vô hướng N đỉnh và M cạnh, trọng số các cạnh đều nguyên dương. Có 2 loại câu hỏi :
0 u v : Cho biết đường đi ngắn nhất từ u tới v có độ dài là bao nhiêu.
1 u v : Hãy chỉ ra 1 đường đi ngắn nhất từ u => v
Bài cơ bản này nhằm kiểm tra kỹ năng xây dựng các module chương trình con dành cho truy vết 1 cách hợp lý, sử dụng nhuần nhuyễn chương trình con, lời gọi hàm .

Download test và solution tại đây

Input

Dòng 1 : 3 số nguyên N , M , K . ( 1 ≤ N ≤ 100 , 1 ≤ M ≤ N*(N-1)/2 , 1 ≤ K ≤ 1000 )
M dòng tiếp theo , dòng thứ i gồm 3 số nguyên dương u , v , c cho biết cạnh (u,v) có trọng số là c ( 1 ≤ c ≤ 10000 )
K dòng tiếp theo là K câu hỏi , dòng thứ j sẽ có định dạng như đã nêu ở trên .

Output

Ứng với mỗi câu hỏi trong K câu hỏi thì ta phải trả lời trên mỗi dòng như sau .
Câu hỏi 0 u v : Ghi ra 1 số nguyên duy nhất là độ dài đường đi ngắn nhất từ u -> v.
Câu hỏi 1 u v : Ghi ra số đầu tiên là số X là số đỉnh trên đường đi ngắn nhất này , tiếp đó ghi ra X số là chỉ số các đỉnh theo thứ tự xuất hiện trên hành trình .

Example

Input:
3 3 2
1 2 3
2 3 1
1 3 5
0 1 2
1 1 3

Output:
3
3 1 2 3

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2014-05-01 09:23:48  
từ (u,u) nếu là truy vấn 1 xuất 0 truy vấn 2 xuất 2 u u Nếu (u,v) không có đường đi, truy vấn 1 xuất -1
2014-04-16 15:08:47 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
Ac_@: Cơ bản
2014-04-16 14:34:28 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
từ i-->i in ra 0 hay in ra i hầy
2014-04-13 07:52:35 Dynamite
sai ngay test 9
2014-03-30 05:32:01 Phạm Nhật Trường
ai có công thức truy vết thuật toán dijkstra cho m vs ( cylasion@gmail.com )
2014-03-12 20:20:12 Petr


Last edit: 2014-06-24 04:05:47
2014-02-13 15:14:21 Stupid Dog


Last edit: 2014-02-13 15:14:50
2014-01-09 02:29:14 ZZ
chạy test đúng ra kết quả sai là sao vậy?? >_<''
2013-12-30 04:56:32 ==:xi ni chi CU ÐÔ:==
dijkstra fai heap moi chay kip tgian..floyd cho lành:D
2013-12-14 04:08:12 IN GOD WE TRUST
Mình cũng bị sai test 5 truy vấn số 445 đường của mình là "5 37 27 60 56 53" của test là "7 37 27 4 41 20 24 53" :((

Last edit: 2013-12-14 04:08:39
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.