Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FLOYD - Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản )

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/floyd


Cho đơn đồ thị vô hướng N đỉnh và M cạnh, trọng số các cạnh đều nguyên dương. Có 2 loại câu hỏi :
0 u v : Cho biết đường đi ngắn nhất từ u tới v có độ dài là bao nhiêu.
1 u v : Hãy chỉ ra 1 đường đi ngắn nhất từ u => v
Bài cơ bản này nhằm kiểm tra kỹ năng xây dựng các module chương trình con dành cho truy vết 1 cách hợp lý, sử dụng nhuần nhuyễn chương trình con, lời gọi hàm .

Download test và solution tại đây

Input

Dòng 1 : 3 số nguyên N , M , K . ( 1 ≤ N ≤ 100 , 1 ≤ M ≤ N*(N-1)/2 , 1 ≤ K ≤ 1000 )
M dòng tiếp theo , dòng thứ i gồm 3 số nguyên dương u , v , c cho biết cạnh (u,v) có trọng số là c ( 1 ≤ c ≤ 10000 )
K dòng tiếp theo là K câu hỏi , dòng thứ j sẽ có định dạng như đã nêu ở trên .

Output

Ứng với mỗi câu hỏi trong K câu hỏi thì ta phải trả lời trên mỗi dòng như sau .
Câu hỏi 0 u v : Ghi ra 1 số nguyên duy nhất là độ dài đường đi ngắn nhất từ u -> v.
Câu hỏi 1 u v : Ghi ra số đầu tiên là số X là số đỉnh trên đường đi ngắn nhất này , tiếp đó ghi ra X số là chỉ số các đỉnh theo thứ tự xuất hiện trên hành trình .

Example

Input:
3 3 2
1 2 3
2 3 1
1 3 5
0 1 2
1 1 3

Output:
3
3 1 2 3

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2013-11-28 12:09:11 Xiao Lang
Dijkstra heap chạy sinh lỗi NZEC ?????
2013-11-27 17:36:41 Bùi Xuân Thủy
vãi đề >"< u=v phải in ra 2 u v. Tốn time vãi :|
2013-09-17 17:07:59 Chicken Coder
bài này Test floyd.in5 có truy vấn 1 37 53
độ dài quãng đường dài nhất là 1994 nhưng có 2 con đường khác nhau. Mình ra con đường khác file kq. File kq đường đi qua 7 đỉnh của mình 5 đỉnh T.T

Last edit: 2013-09-17 17:25:18
2013-07-03 01:58:01 ₤Ọ۷€
sao em thử test đúng mà chấm vẫn kq sai
2013-06-02 03:14:45 Nguyễn Thành Chinh
kết quả sai =(((

Last edit: 2013-06-02 03:15:04
2013-05-29 04:40:32 Mew.
đấm phát chết luôn :)) floyd bình thường thôi :))
2013-05-11 17:12:08 a;slkfjasl;fkj
răng cứ sigkill ri hey :((
2013-05-10 09:09:27 Bitagi97
ờ răng lại Dijkstra nhỉ bài này Ployd mới AC chơ ???
2013-04-22 17:52:12 namlunoy
May mà có comment của anh đức không cũng ngất! :(
2013-04-05 14:37:28 MINH DUC
Mình dùng cái Floyd trong sách của thầy LMH mà sao KQ bị báo sai hoài à :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.