Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FLOYD - Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản )

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/floyd


Cho đơn đồ thị vô hướng N đỉnh và M cạnh, trọng số các cạnh đều nguyên dương. Có 2 loại câu hỏi :
0 u v : Cho biết đường đi ngắn nhất từ u tới v có độ dài là bao nhiêu.
1 u v : Hãy chỉ ra 1 đường đi ngắn nhất từ u => v
Bài cơ bản này nhằm kiểm tra kỹ năng xây dựng các module chương trình con dành cho truy vết 1 cách hợp lý, sử dụng nhuần nhuyễn chương trình con, lời gọi hàm .

Download test và solution tại đây

Input

Dòng 1 : 3 số nguyên N , M , K . ( 1 ≤ N ≤ 100 , 1 ≤ M ≤ N*(N-1)/2 , 1 ≤ K ≤ 1000 )
M dòng tiếp theo , dòng thứ i gồm 3 số nguyên dương u , v , c cho biết cạnh (u,v) có trọng số là c ( 1 ≤ c ≤ 10000 )
K dòng tiếp theo là K câu hỏi , dòng thứ j sẽ có định dạng như đã nêu ở trên .

Output

Ứng với mỗi câu hỏi trong K câu hỏi thì ta phải trả lời trên mỗi dòng như sau .
Câu hỏi 0 u v : Ghi ra 1 số nguyên duy nhất là độ dài đường đi ngắn nhất từ u -> v.
Câu hỏi 1 u v : Ghi ra số đầu tiên là số X là số đỉnh trên đường đi ngắn nhất này , tiếp đó ghi ra X số là chỉ số các đỉnh theo thứ tự xuất hiện trên hành trình .

Example

Input:
3 3 2
1 2 3
2 3 1
1 3 5
0 1 2
1 1 3

Output:
3
3 1 2 3

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2015-09-10 14:14:58
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/09/10/floyd-hoac-dijkstra-co-ban-floyd-2/

Last edit: 2015-10-02 03:23:30
2015-09-08 14:19:24
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-07-09 03:24:51 Hải
bị exit code 201
2015-07-04 03:08:56 Bee
Floyd cho gọn
2015-06-20 18:33:10 ptt
duyệt trâu cũng ac
2014-11-14 15:11:30 livw
3 1 2 3 co nghia la co 3 dinh tren duong di ngan nhat la 1, 2, 3
2014-11-03 16:09:46 juju
test đầu bài sai
3
4 1 2 3

ddnn từ đỉnh 1->3 phải là 4
2014-07-02 20:31:36 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
Pom pon ba bạn downtest về chạy thử xem rồi hãy nạp chú ý từ i-->i ấy, đừng sub kiểu đó
2014-06-25 11:59:38 Kraken


Last edit: 2014-06-25 12:21:20
2014-05-05 14:29:09 Lưu Tiểu Tiểu
dijkstra bình thường cũng thừa kịp time mà đâu cần phải heap
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.