Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DTDOI - Đổi tiền

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/dtdoi


Bạn được cho một tập hợp các mệnh giá tiền. Tập hợp luôn chứa phần tử mang gía trị 1. Mỗi mệnh giá có vô hạn các đồng tiền mang mệnh giá đó. Cho số tiền S, hãy tìm cách đổi S thành ít đồng tiền nhất, sao cho mỗi đồng tiền có mệnh giá thuộc vào tập hợp đã cho.

Input

Dữ liệu vào gồm 2 dòng:

  • Dòng 1: Hai số nguyên dương N (số phần tử của tập hợp mệnh giá tiền) và S (số tiền cần đổi) (1 ≤ N ≤ 100; 1 ≤ S ≤ 109 ).
  • Dòng 2: N số nguyên dương biểu thị mệnh giá của các phần tử trong tập hợp (giá trị không vượt quá 100).

Output

Dữ liệu ra gồm một số nguyên duy nhất là số đồng tiền ít nhất có thể đổi được.

Example

Input:
2 3
1 2

Output:
2

Được gửi lên bởi:khanhptnk
Ngày:2009-07-15
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2011-03-21 08:24:00 CHAY QUA NHANH
dung ki thuat dac biet
2011-02-17 03:53:42 minh thien
bài này mình cho nó chạy từ 1>nmax sau do tu nmax chay nguoc lại dc ko
2011-02-07 13:16:50 pham tuan minh
chac la anh ay choi deu day
2010-11-30 10:34:30 T�ng Khải Hạnh
Mình làm thế đấy nhưng kết quả vẫn sai
2010-11-30 10:34:09 T�ng Khải Hạnh


Last edit: 2010-11-30 10:34:44
2010-07-29 16:25:36 Ngô Kim Phú
Sao mình test trên máy đúng mà nộp kết quả lại sai nhỉ?
2010-04-19 02:02:05 Le Van Bao
fix gap
2010-04-13 17:26:11 212
sao khai báo được mảng 10^9 phần tử
2010-03-09 08:28:00 khoa
Anh oi sao em lam cach binh thuong do phuc tap O(N*S) cung chay duoc khoang 10% test tai sao ket qua lai sai
2009-12-09 15:54:14 Candy 50cc
UH` test yeu that
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.