Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DTDOI - Đổi tiền

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/dtdoi


Bạn được cho một tập hợp các mệnh giá tiền. Tập hợp luôn chứa phần tử mang gía trị 1. Mỗi mệnh giá có vô hạn các đồng tiền mang mệnh giá đó. Cho số tiền S, hãy tìm cách đổi S thành ít đồng tiền nhất, sao cho mỗi đồng tiền có mệnh giá thuộc vào tập hợp đã cho.

Input

Dữ liệu vào gồm 2 dòng:

  • Dòng 1: Hai số nguyên dương N (số phần tử của tập hợp mệnh giá tiền) và S (số tiền cần đổi) (1 ≤ N ≤ 100; 1 ≤ S ≤ 109 ).
  • Dòng 2: N số nguyên dương biểu thị mệnh giá của các phần tử trong tập hợp (giá trị không vượt quá 100).

Output

Dữ liệu ra gồm một số nguyên duy nhất là số đồng tiền ít nhất có thể đổi được.

Example

Input:
2 3
1 2

Output:
2

Được gửi lên bởi:khanhptnk
Ngày:2009-07-15
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2015-02-16 10:27:30 Bee
Collected and converted by Đặng Tiến Cường.

Last edit: 2015-02-16 10:27:59
2015-01-20 02:58:13 lucky++
Đề hay, nhưng hơi chuối, chả hiểu tại sao sửa thành longint lại được, trong khi dãy số đáng lý kiểu byte.
2014-12-04 02:28:42 Như Ngọc
kĩ thuật đặc biệt là kĩ thuật gì
2014-08-12 16:39:58 Thanga2pbc
lol :v

2014-05-06 13:22:15 Trần Duy Lực
tham lam ra kq sai be bék, chán !
2013-09-01 14:33:18 DKM
chán quá. ko biết sai ở mô cả
2013-06-14 22:24:26 tien
ai co test nao hay khong???
2013-04-05 16:20:52 a;slkfjasl;fkj
giới hạn lớn quá, làm mảng lưu giá trị khó ghê ta
2012-11-23 07:58:18 Cá Liệt
Mấy anh ơi, sao mấy bài này em làm theo cả tham lam và QHĐ đều sai hoặc là bị NZEC thế nhỉ? các a có thể giúp e đc hk? yh: boy_yeunhoc_trondoi
2012-02-25 13:19:54 1140
bài này test yếu :)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.