Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DTDOI - Đổi tiền

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/dtdoi


Bạn được cho một tập hợp các mệnh giá tiền. Tập hợp luôn chứa phần tử mang gía trị 1. Mỗi mệnh giá có vô hạn các đồng tiền mang mệnh giá đó. Cho số tiền S, hãy tìm cách đổi S thành ít đồng tiền nhất, sao cho mỗi đồng tiền có mệnh giá thuộc vào tập hợp đã cho.

Input

Dữ liệu vào gồm 2 dòng:

  • Dòng 1: Hai số nguyên dương N (số phần tử của tập hợp mệnh giá tiền) và S (số tiền cần đổi) (1 ≤ N ≤ 100; 1 ≤ S ≤ 109 ).
  • Dòng 2: N số nguyên dương biểu thị mệnh giá của các phần tử trong tập hợp (giá trị không vượt quá 100).

Output

Dữ liệu ra gồm một số nguyên duy nhất là số đồng tiền ít nhất có thể đổi được.

Example

Input:
2 3
1 2

Output:
2

Được gửi lên bởi:khanhptnk
Ngày:2009-07-15
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2021-05-27 18:00:31
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/DTDOI
2018-06-21 04:29:50
ai muốn tham khảo thì đây nha .-.
http://bit.ly/2SQjfMH

Last edit: 2019-01-12 01:56:08
2017-12-05 17:48:31
bài này test yếu quá
2017-09-28 16:15:37

THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI:

http://YeuLapTrinh.pw/503/dtdoi-spoj/

2017-08-01 14:15:37
mệnh giá không vượt quá 100 ...
2017-07-20 11:29:59
3 999999998
1 499999999 999999990
Lam tham +qhd nhu cac ban ns thi KQ ra 9
nhung thuc chat kqua La 2
2017-05-09 08:37:48
bai` xa`m
2017-01-25 09:19:42
ac nổi r vật cmn vã :)
2016-12-06 04:20:45 Lê Bá Công
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://YeuLapTrinh.pw/503/dtdoi-spoj/
2016-07-01 10:04:42
Nhớ Tham Lam s=100000 rồi QHĐ nhé AE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.