Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DTDOI - Đổi tiền

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/dtdoi


Bạn được cho một tập hợp các mệnh giá tiền. Tập hợp luôn chứa phần tử mang gía trị 1. Mỗi mệnh giá có vô hạn các đồng tiền mang mệnh giá đó. Cho số tiền S, hãy tìm cách đổi S thành ít đồng tiền nhất, sao cho mỗi đồng tiền có mệnh giá thuộc vào tập hợp đã cho.

Input

Dữ liệu vào gồm 2 dòng:

  • Dòng 1: Hai số nguyên dương N (số phần tử của tập hợp mệnh giá tiền) và S (số tiền cần đổi) (1 ≤ N ≤ 100; 1 ≤ S ≤ 109 ).
  • Dòng 2: N số nguyên dương biểu thị mệnh giá của các phần tử trong tập hợp (giá trị không vượt quá 100).

Output

Dữ liệu ra gồm một số nguyên duy nhất là số đồng tiền ít nhất có thể đổi được.

Example

Input:
2 3
1 2

Output:
2

Được gửi lên bởi:khanhptnk
Ngày:2009-07-15
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2016-06-02 11:47:19
Bài này để int AC bình thường mà -_-
2016-05-03 17:20:08
QHD cơ bản >.<
2015-12-07 14:41:43 Change The World
chung mày đăng wordpress ít thôi
2015-11-15 04:13:13
tham khảo nè: http://www.oni.vn/xebBJ
2015-10-02 07:16:45 N�ng D�n John
http://nhatkynghiencuu.blogspot.com/2015/07/oi-tien-ma-dtdoi-spoj.html
2015-08-10 03:48:56
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/08/10/doi-tien-dtdoi/

Last edit: 2015-09-13 06:14:57
2015-08-06 09:18:30 The Flash
anh em làm bài này cứ để longint hết mới hết WA được nhá
2015-07-03 08:09:31 Sue
tham -> WA :((
chs sai :((
2015-03-20 00:46:29 Nguyễn Thái Bình
Dùng thuật toán tham lam sao rai KQS vậy ?? >.<
2015-03-14 17:56:30 Hồ Nguyễn Hải Tuấn
đôi lúc đọc dữ liệu xi đa lắm bạn à
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.