Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Cái giếng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
22 74 74 0 0 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-07-31 16:46:16 Cao Viên Viên 100 33.28 118M

PAS-FPC

2 2011-07-31 17:15:04 Thanh Nguyen 100 23.01 93M

PAS-FPC

3 2011-07-31 18:25:52 kunn 100 13.20 868k

PAS-FPC

4 2011-07-31 18:41:46 Tran Dang Tuan Anh 100 0.48 3.1M

C++

4.3.2

5 2011-08-01 08:27:16 thphong 100 9.71 5.9M

CPP

6 2011-08-01 12:57:23 Nguyễn Quang Anh 100 33.93 1.4M

PAS-FPC

7 2011-08-02 05:28:58 Hy Trường Sơn 100 7.85 88M

C++

4.3.2

8 2011-09-04 21:58:04 Nguyên 100 8.72 16M

C++

4.3.2

9 2012-06-01 18:58:56 con_nha_ngheo 100 22.04 59M

PAS-FPC

10 2012-06-02 09:32:18 Hyori 100 7.49 20M

C++

4.3.2

11 2012-06-02 09:35:12 VDQD 100 5.43 20M

C++

4.3.2

12 2012-06-04 11:00:47 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 0.72 3.0M

CPP

13 2012-06-04 19:21:30 TLMN 100 18.50 87M

C++

4.3.2

14 2011-08-01 09:09:30 ACM ICPC 50 2.02 800k

PAS-FPC

15 2011-08-10 16:04:40 hieu 40 5.93 16M

PAS-FPC

16 2014-10-26 01:36:13 Test Coder 10 0.07 516k

PAS-FPC

17 2013-12-18 03:37:48 Nhung anh sao dem 0 0.00 0k

C++

4.3.2

18 2013-12-18 10:42:27 BIDV 0 0.00 0k

C++

4.3.2

19 2015-04-06 06:20:21 . 0 0.00 0k

PAS-FPC

20 2015-06-08 06:12:17 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 0 0.00 0k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.