Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Làm mai mối Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
160 475 461 0 14 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-06-25 04:12:57 Tang Khai Hanh 100 15.58 3.8M

PAS-FPC

2 2012-06-25 04:13:16 kunn 100 6.77 5.2M

C++

4.3.2

3 2012-06-25 04:13:55 King siêu kul 100 7.40 12M

PAS-FPC

4 2012-06-25 04:24:05 Chu 100 16.26 3.8M

PAS-FPC

5 2012-06-25 04:51:49 1212 100 5.44 3.1M

PAS-FPC

6 2012-06-25 07:13:34 Troll nhau à ? 100 5.75 4.0M

PAS-FPC

7 2012-06-25 09:27:54 Try oh! 100 5.81 3.7M

PAS-FPC

8 2012-06-25 13:39:13 Thanh Nguyen 100 7.08 12M

PAS-FPC

9 2012-06-25 14:08:16 con_nha_ngheo 100 6.87 3.7M

PAS-FPC

10 2012-06-25 17:38:59 Hy Trường Sơn 100 7.17 13M

C++

4.3.2

11 2012-06-25 18:24:51 Sandy 100 9.81 16M

C++

4.3.2

12 2012-06-26 16:14:33 Budweiser L_L 100 5.69 4.7M

PAS-FPC

13 2012-06-27 08:25:20 Nguyễn Mai Lan 100 2.23 8.0M

C++

4.3.2

14 2012-06-27 17:26:39 TLMN 100 6.82 11M

PAS-FPC

15 2012-06-28 07:57:07 VDQD 100 8.34 8.4M

C++

4.3.2

16 2012-06-28 18:46:52 Nguyễn Hoàng Phương 100 5.41 3.9M

PAS-FPC

17 2012-06-29 06:37:50 TMTB 100 5.96 5.6M

C++

4.3.2

18 2012-06-29 10:51:05 treesseven 100 5.88 3.7M

PAS-FPC

19 2012-06-29 12:31:02 hiepsieunhan 100 6.00 3.1M

PAS-FPC

20 2012-06-29 16:04:02 Yen Vu 100 5.26 3.3M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.