Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Cho kẹo hay bị phá nào Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
837 2827 2669 0 156 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-12-10 11:53:08 Broken eyes 100 1.67 38M

PAS-FPC

2 2008-12-10 16:04:21 Dao Bui Trung Kien 100 1.04 2.1M

PAS-FPC

3 2008-12-10 16:06:08 RR 100 1.45 5.1M

PAS-FPC

4 2008-12-10 16:44:43 Fernando Torres 100 1.83 5.5M

PAS-FPC

5 2008-12-11 06:05:04 Hà Dương 100 1.08 3.7M

CPP

6 2008-12-11 18:43:20 Gà ! ! ! 100 1.33 5.1M

PAS-FPC

7 2008-12-12 05:28:37 Thiêm Nguyễn 100 1.08 3.8M

CPP

8 2008-12-12 10:42:22 Trần Trung Hiếu 100 1.05 1.7M

PAS-FPC

9 2008-12-12 16:26:56 Ngừng code !!!!!!! 100 1.12 1.8M

PAS-FPC

10 2008-12-13 11:27:58 Nguyễn Quang Anh 100 1.38 3.2M

PAS-FPC

11 2008-12-15 10:17:11 Saturn 100 1.09 2.1M

PAS-FPC

12 2008-12-15 11:20:20 Nguyễn Văn Bồng 100 1.55 38M

PAS-FPC

13 2008-12-16 16:24:37 Nguyễn Xuân Khánh 100 4.46 6.1M

CPP

14 2008-12-18 19:37:32 Khúc Anh Tuấn 100 1.17 3.5M

CPP

15 2008-12-19 08:39:14 ConanKudo 100 1.23 3.2M

PAS-FPC

16 2008-12-19 18:58:41 ngocson_92 100 1.12 3.2M

PAS-FPC

17 2008-12-20 11:09:10 quarterss 100 1.60 5.6M

PAS-FPC

18 2008-12-20 11:23:04 Lê Thị Thúy 100 1.42 4.5M

PAS-FPC

19 2008-12-20 11:33:23 Del nick !!! 100 1.48 5.6M

PAS-FPC

20 2008-12-23 14:35:26 leeyun 100 1.17 2.8M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.