@trunghieuhf

Viet Nam

Institution: FPT University

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ANT DANCING LEM2 MSTICK NKNUMFRE POST SHHV
AREA DEGREE LEM3 MTWALK NKONEARC PTRANG STNODE
AUCTION DEMSO LEM5 MULONE NKPALIN PTREE STONE1
BASEH DIGIT0 LEM6 MYSTERY NKPATH PWALK SUBSTR
BCDIV DMAYA LINEGAME NBFA NKREZ PWRFAIL TCDFZ
BESTSPOT DUAXE LIQ NBFD NKSEQ PYRAMID2 TEST
BFCHAL EGG LIS NBFM NKSEV QBBISHOP THEME
BIC ELEVATOR LITES NK2MFS NKSGAME QBBUILD THREE
BIGNUM FIRS LQDFIBO NKABD NKSP QBDIVSEQ TORCH
BINLADEN FLOW1 LSFIGHT NKBM NKSPILJA QBGAME TRAFFICN
BONES FLOYD LSTTCD2 NKBRK2 NKSTEP QBHEAP TREAT
BRIDGES FOCUS LUBENICA NKCABLE NKTARDY QBHV TRIBE
CAR FWATER LUCKYNUM NKCAT NKTHEME QBMARKET TWO
CATALAN GOLD M3TILE NKCATM NKTICK QBMAX V8ORG
CATGO GONDOR MACHINE NKCITY NKTOSS QBMSEQ V8SCORE
CENTRE28 GPMB MAKHOA NKDIVSEQ NKTREE QBMST V8SORT
CHAIN2 HAF1 MAXARR1 NKEDIT NKTRIO QBPAL VBF1
CHATCHIT HAOI6000 MAXARR2 NKGIFTS NOIXICH QBRECT VBF2
CHEAT HEAP1 MAXCUB NKGOLF NOTE QBROBOT VBGRASS
CHEER HELPPM MBIPALIN NKGUARD NSP QBSCHOOL VBOARD
CHESSCBG HIWAY MCIRGAME NKH NUMBER QBSEGPAR VCOLDWAT
CINEMA HUGEKNAP MCITYHAL NKINV OPTCUT QBSELECT VCOWCAR
CLOCK INTEGER7 MDIGITS2 NKJUMP ORDERSET QBSEQ VCOWFLIX
COND IOIBIN MEO NKLAND PAGODA QBSQUARE VDANGER
COUNTCBG IVANA MESSAGE NKLEAGUE PAIRVIS QBSTR VKNIGHTS
COWGIRL JEDNAKOS MINCOST NKLETTER PASSET QMAX VMUNCH
CREC01 KAGAIN MINK NKLEXIC PBCFIBO QMAX2 VNCUT
CRUELL KDEL MIXUP2 NKLINEUP PBCPOINT QUAD VRATF
CTNAB KINV MMASS NKLP PBCSEQ REVAMP VSTEPS
CTNBULLS KMIN MMAXPER NKMARS PBCWRI ROADS VTRI
CTNMRECT KWAY MPRIME NKMAXSEQ PCIRCLE ROTATION VWORDPOW
CTREE LATGACH MPRIME1 NKMINES PCYCLE SAFENET2 WINCHK
CWAY LEM1 MRECAMAN NKMSG PNUMBER SEC WORDCNT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN1 GSS LEM MSE07B PRAVO SCOLLECT
BAOVE ITREE MATCH1 PAGAIN QBAGENTS TRIOMINO
BINARY KTUAN MDOLLS PALINX QBPOINT
BRACKET LABUDOVI MINMOVE POWER REL7
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.