Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tổng trên cây Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
170 1076 1025 0 51 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-06-20 12:09:07 RR 100 11.06 48M

PAS-FPC

2 2010-06-20 16:52:02 ... 100 9.28 51M

PAS-FPC

3 2010-12-29 17:24:04 ngockingspeed 100 9.30 39M

PAS-FPC

4 2010-12-29 18:02:57 Tô Ngọc Linh 100 9.87 38M

CPP

5 2010-12-29 18:33:19 o0o...nhìn rì...o0o 100 10.29 46M

PAS-FPC

6 2011-12-29 17:14:31 Nguyên 100 9.82 71M

C++

4.3.2

7 2012-04-02 15:40:22 Nguyễn Mai Lan 100 7.57 56M

C++

4.3.2

8 2012-04-10 12:24:25 Nam 100 10.77 30M

CPP

9 2012-04-11 05:37:36 Nam 100 9.46 30M

C++

4.3.2

10 2012-04-20 16:00:49 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 11.15 52M

C++

4.3.2

11 2012-04-21 17:59:31 VDQD 100 12.99 40M

CPP

12 2012-05-03 09:58:58 Sandy 100 8.05 30M

C++

4.3.2

13 2012-05-16 20:00:30 Think like Nguyễn Mai Lan 100 6.10 27M

C++

4.3.2

14 2012-05-30 10:43:05 kunn 100 8.50 18M

C++

4.3.2

15 2012-05-30 12:01:16 con_nha_ngheo 100 8.84 26M

C++

4.3.2

16 2012-05-30 14:35:57 Thanh Nguyen 100 9.35 35M

PAS-FPC

17 2012-11-15 13:29:35 Rain 100 9.13 23M

C++

4.3.2

18 2012-11-16 09:19:46 Rain 100 9.28 40M

PAS-FPC

19 2012-11-28 12:57:14 Yen Vu 100 11.20 61M

PAS-FPC

20 2012-11-29 09:11:26 Nguyễn Hoàng Phương 100 10.21 46M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.