Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Trò chơi thỏ Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
194 514 484 0 30 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-01-04 15:18:49 Chitoge Kirisaki 100 0.00 232k

PAS-FPC

2 2013-01-04 17:18:38 con_nha_ngheo 100 0.00 604k

PAS-FPC

3 2013-01-04 17:54:31 hiepsieunhan 100 0.15 2.2M

PAS-FPC

4 2013-01-04 18:07:01 Nguyễn Hoàng Phương 100 0.00 360k

PAS-FPC

5 2013-01-04 19:50:57 Think like Nguyễn Mai Lan 100 3.59 178M

JAVA

6 2013-01-05 12:26:58 Erik 100 30.97 132M

PAS-FPC

7 2013-01-05 14:13:22 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

8 2013-01-06 09:39:40 1212 100 1.73 197M

PAS-FPC

9 2013-01-06 10:05:02 MinhThao 100 0.00 596k

PAS-FPC

10 2013-01-06 15:50:06 Duy Khanh Nguyen 100 0.00 596k

PAS-FPC

11 2013-01-08 08:48:38 F5 100 0.00 596k

PAS-FPC

12 2013-01-09 13:44:55 Joker Primes 100 0.00 600k

PAS-FPC

13 2013-01-09 15:19:09 Bùi Thủy Nguyên 100 1.77 240k

PAS-FPC

14 2013-01-11 15:45:01 Brave 100 0.00 532k

PAS-FPC

15 2013-01-19 12:11:46 RedKing 100 0.00 232k

PAS-FPC

16 2013-01-19 14:01:30 Nguyên 100 2.48 1400M

JAVA

17 2013-01-22 11:19:31 ­ 100 0.00 432k

PAS-FPC

18 2013-02-17 14:34:34 [Barker][GauGau].cpp 100 0.00 260k

PAS-FPC

19 2013-02-18 15:32:25 abcdef 100 0.18 604k

PAS-FPC

20 2013-02-19 03:53:11 Tmbao 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.