Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Bảo vệ nông trang Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1954 6482 6123 0 358 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-11-12 06:00:34 Cảnh Toàn Nguyễn 100 1.42 3.8M

PAS-FPC

2 2008-11-12 06:03:07 psetter 100 1.81 7.5M

CPP

3 2008-11-12 06:05:01 dhkhtn 100 1.83 7.5M

CPP

4 2008-11-12 07:45:53 Robert Gerbicz 100 2.20 9.2M

C

5 2008-11-12 08:08:04 DDAY 19.9b 100 1.72 6.6M

PAS-FPC

6 2008-11-12 08:53:20 Saturn 100 1.44 6.6M

PAS-FPC

7 2008-11-12 11:25:42 ngocson_92 100 1.62 4.8M

PAS-FPC

8 2008-11-12 11:29:22 Zeratul 100 1.67 8.2M

PAS-FPC

9 2008-11-12 11:36:34 Nobita1604 100 1.78 2.9M

PAS-FPC

10 2008-11-12 11:46:55 Broken eyes 100 1.50 9.1M

PAS-FPC

11 2008-11-12 11:53:10 . 100 1.56 8.5M

PAS-FPC

12 2008-11-12 13:00:26 Sun Prince 100 1.54 3.0M

PAS-FPC

13 2008-11-12 13:27:15 heochuot 100 1.57 13M

PAS-FPC

14 2008-11-12 13:42:26 CAt Anh 100 1.96 11M

PAS-FPC

15 2008-11-12 14:10:21 nn 100 1.53 4.8M

PAS-FPC

16 2008-11-12 15:08:29 RR 100 1.45 8.0M

PAS-FPC

17 2008-11-12 15:43:24 DatFTU 100 1.57 8.1M

PAS-FPC

18 2008-11-12 16:54:06 đại sư Thích Có Bồ 100 1.49 16M

PAS-FPC

19 2008-11-12 17:27:36 AndyHo 100 1.57 4.8M

PAS-FPC

20 2008-11-12 17:33:22 Vũ Thành Đức 100 1.60 2.9M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.